«اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی »

 

1-دستیابی به استانداردهای آموزشی ملی

2-استقرار سیستم ارزشیابی پویای نظام آموزشی ( ارزشیابی برنامه، اساتید و دانشجویان )

3-ارتقای سطح علمی و توان پژوهشی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش

4-ایجاد زمینه شکوفایی استعدادهای درخشان در قالب برنامه رسالت مدار

5-توسعه آموزش پزشکی جامعه نگر و طب سرپایی

6-حمایت و هدایت پژوهش های آموزشی جهت شناسایی و حل مشکلات آموزشی

7-استقرار فن آوری اطلاعات در سیستم آموزشی مرکز توسعه

8-هدایت دفاتر EDO در دانشکده هاو مراکز آموزشی برای اجرای سیاستهای تدوین شده آموزشی

 

9-ارتقاء سطح همکاری و ارتباط ملی و بین المللی با کلیه مراکز، سازمانها و نهادهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی

 

10-ارتقاء مرتبه EDC در رنکینگ های کشوری

11-نوسازی مداوم نظام آموزشی مبتنی بر پیشرفت های تکنولوژی