اهداف

اهداف

1-هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

2-سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی یادگیری

3-هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

 

وظایف و اهداف کلی واحد ارزشیابی

-ارزشیابی اساتید

-ارزشیابی برنامه

-بازبینی ابزارهای ارزشیابی

-راه اندازی فرایند فرا ارزشیابی

-آموزش ارزشیابی به پرسنل EDO در کلیه دانشکده ها

-نظارت بر اجزایی از فرایند ارزشیابی که در گروه ها و دانشکده ها صورت می گیرد

-نظارت بر فرایند ارزشیابی دانشجو  و بررسی نتایج تحلیل سؤالات به منظور تضمین حداقل کیفیت برای امتحانات

-فرهنگ سازی برای استفاده از روش های جدید ارزشیابی اساتید

-تهیه Tool Box از روش های Data gathering

-فرهنگ سازی برای استفاده از روش های نوین ارزشیابی برنامه

-آگاه سازی اساتید و اعضاء هیأت علمی از جایگاه و اهمیت ارزشیابی (تهیه پمفلت و کارگاه آموزشی)

-مبادله اطلاعات با سایر دانشگاه هایی که در مورد ارزشیابی آموزشی فعالیت نموده اند

-همکاری با سایر مراکز برای تعیین راهکارهایی به منظور حل مشکلات شناسایی شده

-برگزاری هفتگی نشست های علمی واحد ارزشیابی