واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی برآن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرایندهای یاددهی و یادگیری وایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی , متدهای آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکارگیرد و اساتید و دانشجویان  را با این روشها آشنا سازد.

این واحد در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاههای کشور و با توجه به دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی متولی برگزاری دوره های عمومی (مهارتی) در پنج حیطه : 1-ضوابط و مقررات دانشگاهی  2- روش ها و فنون تدریس 3- روش و مدیریت تحقیق 4- ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 5- مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی میباشد.و از  بدو تاسیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( 1377) با اهداف مشروحه زیر شروع به فعالیت نمود .

هدف کلی واحد: ارتقاء عملکرد اساتید در تمام زمینه های آموزش پزشکی (در سه حیطه دانش ،‌ نگرش و عملکرد)

اهداف اختصاصی:

1- آشنایی اعضای هیئت علمی نسبت به علم آموزش پزشکی 

2- ارتقای دانش ، نگرش ومهارتهای اعضای هیات علمی در حوزه یاددهی و یادگیری 

3- توانمندسازی اساتید درانجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

4- ایجاد انگیزه و حمایت علمی در زمینه رشد مداوم حرفه ای اعضای هیات علمی