تقویم برگزاری کارگاههای آموزشی شش ماهه دوم سال

1399

                                                                                        

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

تعداد در سال

عنوان کارگاه

ردیف

21/7/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کارگاه چگونگی نگارش و داوری طرح های توسعه ای نوآورانه آموزشی

1

18/8/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کارگاه طراحی آزمون های باز پاسخ(تشریحی)

2

19/8/99

سالن کتابخانه مرکزی

کارگاه برگزاری کلاس آنلاین با adobe connect

3

28/8/99-

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کارگاه طراحی تکلیف در آموزش مجازی

4

30/9/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کارگاه چالش های برنامه درسی پنهان در یادگیری اخلاق حرفه ای

5

  7/10/99

سالن کتابخانه مرکزی

کارگاه آموزش نرم افزار camtasia

6

21/10/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کارگاه روش تدریس بالینی

7

30/10/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کارگاه اشتباهات رایج در تولید یک محتوای مجازی

8

7/11/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کارگاه روش ها و فنون ارزشیابی بالینی

9

14و15/11/99

سالن کتابخانه مرکزی

کارگاه تولید محتوای الکترونیک با استفاده از نرم افزار storyline

10

کارگاه ارزیابی درونی

11

کارگاه آموزش نرم افزار تولید محتوای Ispring

12

کارگاه ضوابط و مقررات آشنایی با ایین نامه استاد مشاور

13