ست کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت اعضای هیات علمی درشش ماهه دوم  سال 1399       

ردیف

عنوان دوره مهارتی

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

1

طرح های نوآورانه آموزشی

چگونگی نگارش و داوری طرح های توسعه ای نوآورانه آموزشی

21/7/99

27 نفر

2 ساعت

دکتر منصوررضایی-دکتر ویدا سپاهی

 

2

ارزشیابی

طراحی آزمون های باز پاسخ (تشریحی)

18/8/99

43 نفر

2 ساعت

دکتر اطهر امید

3

یاددهی یادگیری

برگزاری کلاس آنلاین با adobe connect

19/8/99

51 نفر

2 ساعت

دکتر آرش نجیمی

4

یاددهی یادگیری

طراحی تکلیف در آموزش مجازی

28/8/99

34 نفر

2 ساعت

دکتر فریبا حقانی

5

یاددهی یادگیری

چالش های برنامه درسی پنهان در یادگیری اخلاق حرفه ای

30/9/99

49 نفر

2 ساعت

دکتر یحیی صفری

6

یاددهی یادگیری

آموزش نرم افزار کمتازیا

7/10/99

58 نفر

2 ساعت

دکتر لیلا بهبود

7

یاددهی یادگیری

روش تدریس بالینی

21/10/99

46 نفر

2 ساعت

دکتر یحیی صفری

8

یاددهی یادگیری

اشتباهات رایج در تولید یک محتوای مجازی

30/10/99

38 نفر

2 ساعت

دکتر آرش نجیمی

9

ارزشیابی

روش ها و فنون ارزشیابی بالینی

7/11/99

2 ساعت

دکتر یحیی صفری

ردیف

عنوان دوره مهارتی

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

10

یاددهی یادگیری

آموزش نرم افزار استوری لاین

14 و15/11/99

خانم نسا چراغ بیگی

11

ارزشیابی

ارزیابی درونی

دکتر منصور رضایی

12

قوانین و مقررات استادمشاور

13

طراحی پرسشنامه