تقویم کارگاههای آموزشی شش ماهه اول سال

1399

                                                                                        

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

تعداد در سال

عنوان کارگاه

ردیف

31/1/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه برنامه درسی پنهان

1

28/2/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه پژوهش در آموزش

2

24/2/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

2

کارگاه اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

3

26/3/99-

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

..........

کارگاه اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

4

2/4/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

2

کارگاه ارزیابی فراگیران در یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

5

29/4/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه طرح درس در آموزش مجازی

6

5/5/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه چگونه یک کلاس آنلاین خوب برگزار کنیم؟

7

14/5/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه چگونه آزمون آنلاین برگزار کنیم؟

8

15/5/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه اهمیت رویکردهای روان پویشی هنگام همه گیری کووید 19

9

20/5/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه راند مجازی

10

27/5/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه شیوه نگارش فرآیندهای آموزشی

11

29/5/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه مشکلات روان شناختی کودکان و نوجوانان در دوران پاندمی کووید19

12

3/6/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

کارگاه تعامل در آموزش مجازی

13

18/6/99

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی   

2

کارگاه نرم افزارهای رایج تولید محتوا

14