لیست کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت اعضای هیات علمی درشش ماهه اول سال 1399

ردیف

عنوان دوره مهارتی

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

 

1

روش ها و فنون تدریس

برنامه درسی پنهان

31 /1/99

38 نفر

6 ساعت

دکتر یحیی صفری

 

2

روش و مدیریت تحقیق

پژوهش در آموزش

28/2/98

66 نفر

4 ساعت

دکتر میترا امینی

 

3

یاددهی - یادگیری

اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

24/2/99و

26/3/99

75 نفر

6 ساعت

دکتر عیسی رضایی

 

4

ارزشیابی

ارزیابی فراگیران در یادگیری الکترونیکی و آموزش از دور

2/4/99

44 نفر

4 ساعت

دکتر عیسی رضایی

 

5

روش ها و فنون تدریس

طرح درس در آموزش مجازی

    29/4/99

49 نفر

4 ساعت

دکتر نیکو یمانی

 

6

یاددهی - یادگیری

چگونه یک کلاس آنلاین خوب برگزار کنیم؟

5/5/99

45 نفر

4 ساعت

دکتر آرش نجیمی

 

7

ارزشیابی

چگونه آزمون آنلاین برگزار کنیم؟

14/5/99

43 نفر

4 ساعت

دکتر اطهر امید نجف آبادی

 

8

....................

اهمیت رویکردهای روان پویشی هنگام همه گیری کووید19

15/5/99

21 نفر

4 ساعت

دکترخیراله صادقی

 

ردیف

عنوان

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه بر حسب ساعت

سخنرانان

 

9

یاددهی یادگیری

راند مجازی

20/5/99

42 نفر

4 ساعت

دکتر اطهر امید

 

10

مدیریت روش تحقیق

فرآیندنویسی

27/5/99

40 نفر  

4 ساعت

دکتر منصور رضایی-دکتر ویداسپاهی

 

11

..........................

مشکلات روانشناختی کودکان و نوجوانان در دوران پاندمی کووید 19

29/5/99

28 نفر

4 ساعت

دکتر نسرین جابرقادری

 

12

    یاددهی یادگیری

    تعامل در آموزش مجازی

3/6/99

49 نفر

4 ساعت

دکتر اطهر امید

 

13

     یاددهی یادگیری

نرم افزارهای رایج تولید محتوا

18/6/99

66 نفر

4 ساعت

دکتر آرش نجیمی

 

ردیف

عنوان دوره مهارتی

        (حیطه)

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

27

28

29

30

31

32

33

34