لیست کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت اعضای هیات علمی در سال 1398

ردیف

عنوان دوره مهارتی

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

 

1

روش ها و فنون تدریس

2

کارگاه نیازسنجی آموزشی

26 /1/98

37 نفر

6 ساعت

دکتر یحیی صفری

 

2

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

2

کارگاه اصول طراحی و تحلیل سوالات MCQ

2/2/98

32 نفر

6 ساعت

دکتر بهمن اکبری

 

3

سیستمهای حمایتی دانشجویی

1

کارگاه استاد مشاوره ی تحصیلی

23/2/98

78 نفر

6 ساعت

دکتر شهلا میرزایی- دکتر پرستو عباسپور

 

4

روش ها و فنون تدریس

1

کارگاه معرفی ویدیوهای توضیح دهنده ی آموزشی

30/2/98

27 نفر

6 ساعت

خانم نساء چراغبیگی

 

5

روش ها و فنون تدریس

3

کارگاه واقعیت مجازی(وبینار)

30/2/98

12 نفر

6 ساعت

مرکز امام خمینی

 

6

روش ها و فنون تدریس

2

کارگاه طرح درس و طرح دوره

22/3/98

77 نفر

6 ساعت

دکتر قباد رمضانی – دکتر اسحاق مرادی

 

7

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

2

کارگاه ارزشیابی برنامه آموزشی (کوریکولوم )

23/3/98

46 نفر

6 ساعت

دکتر قباد رمضانی – دکتر اسحاق مرادی

 

8

ارزیابی و ارشیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

2

کارگاه استدلال بالینی و آزمونهای مبتنی بر محل کار

27/3/98

19 نفر

6 ساعت

دکتر اطهر امید(مرکز امام خمینی)

 

ردیف

عنوان

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه بر حسب ساعت

سخنرانان

 

9

یاددهی یادگیری

3

کارگاه گراند راند و آموزش صبحگاهی

28/3/98

26 نفر

6 ساعت

دکتر اطهر امید

 

10

مدیریت روش تحقیق

1

کارگاه EBM(مرکز امام خمینی)

30/3/98

      13 نفر

6 ساعت

دکتر فرید نجفی-دکتر نیلوفرهمتی-دکتررویاصفری-دکتربیژن کبودی

 

11

ضوابط و مقررات

 کارگاه آشنایی با سامانه نوید

4/4/98

15 نفر

2 ساعت

خانم نساء چراغ بیگی(دانشکده داروسازی)

 

12

روش و مدیریت تحقیق

1

کارگاه EBM  (فارابی)

6/4/98

32 نفر-17 نفر هیات علمی

6 ساعت

دکتر فرید نجفی-دکتر نیلوفرهمتی-دکتررویاصفری-دکتربیژن کبودی

 

13

روش و مدیریت تحقیق

2

کارگاه شیوه نگارش فرآیند های آموزشی

10/4/98

111 نفر

6 ساعت

دکتر منصور رضایی – دکتر ویدا سپاهی

 

14

ضوابط و مقررات

وبینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقاء

25/4/98

101 نفر

6 ساعت

دکتر یزدانی – دکتر میرحسینی – دکتر حسینی-دکتر چنگیز

 

15

اخلاق حرفه ای

2

    کارگاه اخلاق حرفه ای

30/4/98

43 نفر-16نفرهیات علمی

6 ساعت

دکتر جلال شاکری (مرکزفارابی)

16

یاددهی یادگیری

3

کارگاه روش تدریس مشارکتی

31/4/98

82 نفر

6 ساعت

دکتر بهمن اکبری

17

..........................

همایش بین المللی آموزش پزشکی

4/6/98 لغایت 6/6/98

57 نفر

5/9 امتیاز اموزش مداوم

کشور انریش

18

سیستمهای حمایتی دانشجویی

مهارتهای ارتباط موثر با دانشجویان

25/6/98

75 نفر

6 ساعت

دکترعلی اکبرپرویزیفرد- دکترعلی اکبر فروغی

----------------------

 لیست کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت اعضای هیات علمی در سال 1398

ردیف

عنوان دوره مهارتی

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

   19

روش و مدیریت تحقیق

نگارش و داوری طرحهای توسعه ای نوآورانه

8/7/98

55 نفر

6 ساعت

دکتر منصوررضایی-دکتر ویدا سپاهی

20

سیستمهای حمایتی دانشجویی

انگیزش در یادگیری

1/7/98

67 نفر

6 ساعت

دکتر نسرین جابر قادری

21

اخلاق حرفه ای

وبینار اخلاق در آموزش

10/7/98

لغایت 11/7/98

30 نفر

12 ساعت

همدان

22

سیستمهای حمایتی دانشجویی

آشنایی با مسائل روانشناختی دانشجویان و مهارت همدلی

15/7/98

66 نفر

6 ساعت

دکتر یوخابه محمدیان

23

روش و مدیریت تحقیق

کارگاه پژوهش در آموزش

28/7/98

20 نفر

2 ساعت

دکتر منصور رضایی(دانشکده داروسازی)

24

سیستمهای حمایتی دانشجویی

آشنایی با مهارت هوش هیجانی

20/8/98

66 نفر

6ساعت

دکتر سیدمجتبی احمدی

25

روشها و فنون تدریس

کارگاه شیوه نگارش طرح درس

27/8/98

30نفر

6 ساعت

دکتر امیر جلالی-دکتر رستم جلالی

26

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

کارگاه دوروزه ارزشیابی برنامه

5/9/98 لغایت 6/9/98

87 نفر

12 ساعت

دکتر رقیه گندم کار

----------------------

 لیست کارگاههای آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت اعضای هیات علمی در سال 1398

ردیف

عنوان دوره مهارتی

        (حیطه)

سطح دوره

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری کارگاه برحسب ساعت

سخنرانان

27

سیستمهای حمایتی دانشجویی

کارگاه آرام سازی کاربردی

25/9/98

45 نفر

6 ساعت

دکتر خیراله صادقی

28

سیستمهای حمایتی دانشجویی

کارگاه استاد مشاوره تحصیلی

3/10/98 لغایت 4/10/98

18  نفر

4 ساعت

دکتر شهلا میرزایی-دکتر پرستو عباس پور-دکتر امید تولایی

29

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

کارگاه روشهای نوین طراحی سوالات آزمون عملی در قالب ایستگاه عملی

5/10/98

5 نفر

4 ساعت

دکتریحیی صفری

30

یاددهی یادگیری

 کارگاه الگوهاوروشهای تدریس مبتنی بر نظریه های یادگیری

11/10/98 لغایت 12/10/98

80نفر

12 ساعت

دکتر محمدرضا عبدالملکی

31

یاددهی یادگیری

کارگاه آموزش نرم افزار storyline

7/11/98 لغایت 8/11/98

64 نفر

12 ساعت

خانم نساء چراغ بیگی

32

مدیریت روش تحقیق

کارگاه EBM(مرکز امام خمینی)

6 ساعت

33

سیستمهای حمایتی دانشجویی

کارگاه تفکر انتقادی

14/11/98

6 ساعت

دکتر مجتبی احمدی

34

یاددهی یادگیری

کارگاه برنامه درسی پنهان

21/11/98

6 ساعت

دکتر یحیی صفری