بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه توانمند سازی

آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سال 9713

معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معرفی برنامه توانمند سازی آموزشی و پژوهشی

دوره توانمند سازی آموزشی و پژوهشی با اهتمام معاونت­های آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه های آموزشی و پژوهشی، طراحی و اجرا می­شود. کارگاه های این دوره به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهند شد.

.

هدف برنامه توانمندسازی

این دوره با هدف افزایش توانمندی آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه­های اصول پیشرفته آموزش، قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، روش تحقیق، انواع مطالعات، اصول مدیکال ژورنالیسم، اصول نقد و داوری مقالات، اصول کارآزمایی بالینی، مراحل ثبت اختراع، روش و فنون تدریس، طرح دوره و ارزشیابی و سایردوره های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.

اهمیت برنامه

با توجه به اینکه زیربنا و اساس تولید علم، تربیت نیروی انسانی توانمند و توجه و دقت نظر در امر آموزش و پژوهش است، در این راستا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با برگزاری برنامه توانمند سازی آموزشی و پژوهشی نسبت به افزایش توان آموزشی و پژوهشی اساتید دانشگاه با الزام بند های زیر اقدام می نماید:

الف لزوم کسب گواهی پایان دوره جهت اعضای هیات علمی با سابقه کمتر از 5 سال جهت ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

ب- لزوم کسب امتیاز مورد نیاز جهت ترفیع پایه سالیانه در کارنامه آموزشی جدید (5امتیاز) برای همه اعضای هیات علمی پایه و بالینی در تمام مرتبه های علمی (مربی ، استادیار و ... )

تبصره1:  درصورتی که عضو هیات علمی در سایر مراکز هرگونه کارگاه آموزشی و پژوهشی را در همان سال گذرانده باشد، امتیاز آن کارگاه پس از تائید EDC محاسبه می گردد.

تبصره2:

1-صدور گواهی گذراندن کارگاه های پژوهشی و آموزشی در بندهای 2 و 4 شرایط عمومی مندرج در آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضاء هیات علمی محاسبه می گردد.

مدت و نحوه اجرا و ارزیابی برنامه

1-     اعضای هیات علمی با سابقه کمتر از 5 سال جهت دریافت گواهی پایان دوره ملزم به گذراندن 200 ساعت از مجموع کل دوره هستند.

تبصره3 :

درصورتی که عضو هئیت علمی 150 ساعت از مجموع کل دوره را گذرانده و دارای سایر شرایط ارتقاء از استادیاری به دانشیاری باشد، مرکز مطالعات و توسعه می تواند مشروط بر گذراندن 50 ساعت باقیمانده در دوره دانشیاری تاییدیه ی لازم را صادر کند.

تبصره 4:

شرکت مجدد در کارگاه های توانمند سازی بلامانع است،  اما امتیاز برای کارگاه های تکراری به فاصله حداقل دو سال و برای حداکثر دو بار محاسبه می شود.

2-    در این دوره برخی کارگاه ها بصورت مجازی برگزار می شود.( کارگاه های مجازی در لیست کارگاه ها با علامت * مشخص شده است)

3-    شرکت کنندگان در کارگاه های مجازی پس از شرکت در آزمون آنلاین و کسب حد نصاب امتیاز لازم (60 درصد) گواهی خود را دریافت خواهند کرد.

4-    ارزیابی کارگاه های حضوری توسط مدرسین در پایان هر کارگاه انجام و پس از کسب حد نصاب امتیاز لازم (60 درصد) گواهی آن کارگاه صادرخواهد شد.

5-    گواهی پایان دوره جهت اعضای هیات علمی با سابقه کمتر از 5 سال با امضای رئیس دانشگاه صادر می شود.

6-    ثبت نام در کارگاه های حضوری و مجازی از طریق سامانه آموزش الکترونیک (LMS) در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی انجام می شود. ظرفیت کارگاه های حضوری حداکثر 60 نفر است.

7-    محتوای کارگاه های غیرحضوری به مدت یک ماه در سامانه آموزش الکترونیک (LMS)،درسایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قابل دسترسی است.

8-    تقویم برگزاری کارگاه ها از طریق سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

9-    زمان برگزاری کارگاه های حضوری و مجازی از طریق پیامک به اطلاع اعضای هئیت علمی رسانده خواهد شد. جهت ثبت نام در هر کارگاه سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به مدت سه روز قابل دسترسی خواهد بود. بدیهی است صدور گواهی پایان کارگاه منوط به ثبت نام در آن کارگاه می باشد.

10- کارگاه های حضوری در روزهای دوشنبه و بر اساس اطلاع قبلی برگزار می گردند.

11-شرکت در برخی از کارگاه ها که در جدول پیوست با علامت + مشخص شده است، جهت اعضای هیئت علمی با سابقه کمتر از 5 سال الزامی است.

12-درصورت شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های معتبری غیر از موارد ذکر شده در بسته آموزشی پژوهشی (جدول پیوست) که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می شود، ساعت حضور در کارگاه مذکور معادلسازی و محاسبه خواهد شد.

تبصره 5 :

-        در صورتی که عضو هیات علمی با سابقه کمتر از 5 سال قبلا" دوره مشابهی را گذرانده باشد با ارائه گواهی معتبر به کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از گذراندن دوره مذکور معاف می باشد.

تبصره 6:

-        ارائه گواهی سطح یک رشته آموزش پزشکی مجازی، معادل امتیاز دوره توانمندسازی آموزشی مرکز مطالعات است. بدیهی است این گواهی به منزله معاف شدن از گذراندن دوره توانمندسازی پژوهشی نمی باشد.

امتیازات حضور و تدریس در کارگاه های توانمند سازی

1-حضور عضو هیأت علمی در کارگاه های توانمند سازی اساتید در همان سال، به ازاء هر کارگاه 1 امتیاز و حضور عضو هیأت علمی در کارگاه های غیر حضوری توانمند سازی اساتید در همان سال اول به ازاء هر کارگاه 25/1 امتیاز تا سقف 5 امتیاز( در صورتیکه کارگاه مربوطه خارج از مرکز مطالعات دانشگاه برگزار شده است جهت کسب امتیاز گواهی مربوطه باید به مرکز مطالعات ارسال شود.)

2- تدریس در کارگاه های آموزشی آموزشی به ازاء هر کارگاه 2 امتیاز تا سقف 6 امتیاز (در صورتیکه کارگاه مربوطه خارج از مرکز مطالعات دانشگاه برگزار شده است جهت کسب امتیاز گواهی تدریس باید به مرکز مطالعات ارسال شود).

3- تولید محتوای الکترونیک برای هر جلسه کارگاه توانمند سازی به ازاء هر کارگاه 4 امتیاز تا سقف 12 امتیاز با تأیید مرکز مطالعات

بسته  پژوهشی و آموزشی  دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی                 

تاریخ

دوشنبه

ردیف

عناوین

ساعات آموزش

غیر حضوری(*)

اجباری(+)

مدرسین

1

کارگاه آشنایی با قوانین و آئین نامه های پژوهشی و آموزشی

6

+

*

2

منتور

پروپوزال نویسی

بر اساس گامهای روش تحقیق

12

+

3

        کارگاه روش ها و فنون تدریس در گروه های بزرگ

6

+

*

4

آموزش Excel , Power Point, Word

12

*

5

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

12

      +

*

6

انواع روشهای تحقیق تجربی و کار آزمایی های بالینی

اخلاق در پژوهش

سرقت ادبی

12

+

*

7

پژوهش های کیفی

6

+

*

8

انواع مطالعات کیفی

12

    

      *

9

کارگاه روش ها و فنون تدریس در گروه های کوچک

6

+

*

  10 

منتور

طراحی پرسشنامه

( روایی و پایایی ابزار)

6

*

11

تعیین حجم نمونه و نمونه گیری

6

*

تاریخ

دوشنبه

ردیف

عناوین

ساعات آموزش

غیر حضوری(*)

اجباری(+)

مدرسین

12

آشنایی با مفاهیم آماری

6

+

*

13

کاربرد SPSS

12

14

نرم افزار های منابع نویسی مثل REFERENCE MAMAGER  و بانکهای اطلاعاتی

END NOTE  و بانکهای اطلاعاتی

6

15

منتور

مقاله نویسی و تهیه گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

12

+

*

16

نقد مقاله

12

+

17

بررسی ساختاریافته و متا انالیز

6

+

18

روش های آماری متا آنالیز؛ استفاده از نرم افزار STATA

6

19

معرفی شبکه های اجتماعی- علمی

6

+

*

20

مهارت های ارایه مطالب علمی

( به صورت پوستر و سخنرانی در مجامع علمی به زبان انگلیسی)

12

+

21

مبانی و روشهای علم سنجی

6

*+

ردیف

عناوین

ساعات آموزش

غیر حضوری(*)

اجباری(+)

مدرسین

22

مراحل ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری

چگونگی ثبت شرکت های دانش بینان

آشنایی با  Business plan و F.S.

ترجمان دانش و ارتباط با صنعت

6

*

23

منتور

                        کارگاه ارزشیابی آموزشی

(پورتفولیو، شبیه سازی، ایفای نقش، نقادی، مقاله، آزمون، شفاهی، نقشه مفهومی،  صحیح و غلط، ربط دادنی، پاسخ کوتاه، چند گزینه ای و تشریحی )

12ساعت

+

24

کارگاه آموزش بالینی  و

کارگاه ارزشیابی آموزش بالینی و آزمایشگاهی (مشاهده، کتبی، شفاهی، شبیه سازی، و خود ارزشیابی)

12 ساعت

+

25

کارگاه ارزشیابی برنامه آموزشی

6 ساعت

*+

26

کارگاه طرح دوره و طرح درس

6 ساعت

+

27

کارگاه آشنایی با اموزش مجازی وتهیه محتوا

6 ساعت

+

*

28

کارگاه آموزش تفکر انتقادی

6 ساعت

29

کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره

6 ساعت

30

کارگاه آشنایی با کارنامه آموزشی

6 ساعت

31

کارگاه MCQ

6 ساعت

+

32

کارگاه کلیات ارزشیابی برنامه

6 ساعت

+

33

کارگاه آزمون سازی در علوم پزشکی

6 ساعت

+

34

کارگاه چگونگی تدوین فرآیندها ومقالات آموزشی و آشنایی با جشنواره شهید مطهری

6 ساعت

+

تاریخ

دوشنبه

ردیف

عناوین

ساعات آموزش

غیر حضوری(*)

اجباری(+)

مدرسین

35

کارگاه روش تحقیق

6 ساعت

+

36

کارگاه روش برگزاری گزارش صبحگاهی استاندارد

6

+

37

                 کارگاه آموزش پاسخگو

6ساعت

+

38

کارگاه آموزش نرم افزار استوری لاین جهت تهیه محتوای مجازی

6ساعت

+

39

کارگاه مهارتهای ارتباطی در آموزش

6 ساعت

+

جمع کل ساعت کارگاههای آموزشی و پژوهشی

300 ساعت