شرح وظایف کارشناس

 

شرح وظایف کارشناس واحد توانمند سازی اساتید

 

1-سیاست گذاری وتدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی.

2-انجام نیاز سنجی با همکاری مسئولین جهت تدوین برنامه سالانه کارگاهها وتدوین اولیتهای آموزشی.

3-تعیین ضوابط وشرایط انتخاب مدرسین کارگاهها.

4-افزایش تعداد مدرسین ورزیده در دانشگاه.

5-بررسی وتجزیه وتحلیل پیشنهادات در کمیته آموزش اساتید.

6- جمع بندی پیشنهادات  داده شده از سوی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه.

7- تعیین اولویتها در کمیته آموزش اساتید.

8-هماهنگی با سایر واحدها جهت برگزاری کارگاههای مورد نیاز.

9-تدوین برنامه سالانه کارگاهها.

10-تهیه جدول لیست کارگاهها جهت اجرا.

11-  برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر برنامه کارگاههای آموزشی اعضای هیات علمی.

12- انجام سایر امورات محوله