معرفی واحد کمیته دانشگاهی دانش­ پژوهی

از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده­ای از فعالیتهای اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند، ضروری است تلاش و کوشش  ایشان در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزش گذاری شود. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهی) انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید است. جایگاه و اهمیت این نوع فعالیتها در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمایت از این نوع فعالیتها از رسالتهای اصلی هر نظام آکادمیک می باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه بررسی و کارشناسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارایه گزارش به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی ، ارائه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه،اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه و  مدیریت فعالیتهای نوآورانه انجام وظیفه می نماید.

در هر یک از دانشگاه­های دارای هیات ممیزه مستقل "کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیت­های دانشورانه و دانش ­پژوهی آموزش علوم پزشکی" تشکیل می­شود که کمیته تخصصی هیات ممیزه تلقی شده و این کمیته، با عنوان کمیته دانشگاهی دانش­ پژوهی نامیده می­شود. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جزء دانشگاه­هایی است که حائز شرایط این کمیته می­باشد بطوریکه از سوی کمیته کشوری دانش پژوهی،  به این دانشگاه تفویض اختیارات شده است.