اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر حبیب اله خزایی

معاون آموزشی دانشگاه (رئیس کمیته)

دکتر بابک ایزدی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (دبیر کمیته)

دکتر رستم جلالی

نماینده هیأت ممیزه

دکتر منصور رضایی

عضو کمیته

دکتر ویدا سپاهی

عضو کمیته