شرح وظایف : واحد فعالیت های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

 Ø      تعیین الویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی

Ø      بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه

Ø      اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه

Ø      مدیریت سامانه فعالیتهای نوآورانه

Ø      ارائه خدمات حمایتی ، مشاوره و ارزیابی فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه

v      اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات مربوط به ایده های نوآورانه(پروپوزالهای نوآورانه)

v      تعیین مشاور آموزشی برای طرحهای پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی

v      معرفی و پیشنهاد پروپوزالهای منتخب برای اعطای گرانت آموزشی (در مراکز ذی صلاح)

v      اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیتهای نوآورانه

v      تعیین و ارسال طرحهای درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه به داوران مربوطه

v      جمع­بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی

v      دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی

v      تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیتهای نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری دانشگاهی

v      ارسال مدارک به کمیته کشوری (از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه) جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری و یا بین المللی و شرکت در جشنواره کشوری مطهری به مرکز مطالعات وزارت بهداشت

v      ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی

v      برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین

v     پیشنهاد دستورکار، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیتهای دانش پژوهی

Ø      انتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه