معرفی واحد:

آموزش الکترونیکی و یا دانشگاه مجازی طی سال های اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح می شود.این نوع آموزش که به عنوان آموزش مجازی نیز خوانده می شود، روش نوینی در ارائه آموزش با کمک فناوری های نوین و با تکیه بر ابزار های فناوری اطلاعات است. در آموزش مجازی، آموزش های حضوری به طور کامل شبیه سازی شده و به صورت مجازی و الکترونیکی ارائه می گردند.این شیوه آموزشی به دوصورت هم زمان و غیر هم زمان امکان برگزاری دارد.در شیوه مجازی همزمان، تبادل اطلاعات بین استاد و دانشجو به صورت زنده و در لحظه صورت می گیرد.آموزش مجازی هم زمان امکان بحث و پرسش وپاسخ در حین آموزش و یادگیری را فراهم می سازد.در نوع آموزش مجازی غیر همزمان،مطالب آموزشی در قالب صوت و تصویر ضبط، و جهت برخورداری در زمان دیگر در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. این نوع آموزش نیز امکان سنجش و ارزیابی تحصیلی ازطریق آزمون و تکالیف را فراهم می سازد.

واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1394 فعالیت خود را آغاز و مشغول فعالیت می باشد.

اهداف:

1- ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.

۲- ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین و آموزش مجازی.