شرح وظایف واحد آموزش مجازی

1-مدیریت و کنترل سامانه مدیریت یادگیری(LMS)

2-رفع مشکلات ، جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

3-پاسخگویی به مشکلات اساتید و دانشجویان جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

4- عقد قرارداد با شرکت طرف قرارداد جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری ((LMS

5- ساخت کلاس مجازی برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه جهت بارگذاری دروس و محتواهای مجازی مربوطه به آن

6- ساخت راهنما برای اساتید جهت استفاده و بارگزاری محتواهای الکترونیک

7-ساخت راهنما برای دانشجویان جهت استفاده از کلاس های مجازی

8-ساخت راهنما برای اساتید و دانشجویان جهت شرکت در کارگاه های مجازی و انجام آزمون آنلاین

6- مدیریت و کنترل سامانه نماد، نوید

7- ساخت راهنما جهت استفاده از سامانه ملی برای دانشجویان

8-ساخت راهنما جهت استفاده از سامانه ملی برای اساتید

9-برگزای کارگاه های آموزش تولید محتوای الکترونیک و نرم افزار های مورد استفاده جهت ساخت محتواهای مجازی،  در دانشکده ها و بیمارستان برای اساتید

10-برگزاری کارگاه های آموزشی کار با سامانه مدیریت یادگیری جهت استفاده اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11- آموزش تولید محتوای الکترونیک ، نرم افزار استوری لاین و پاور پوینت و کار با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک و... به صورت حضوری و انفرادی برای اساتید محترم

12- برگزاری کارگاه های مجازی در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک و نوید

13- طراحی آزمون آنلاین کارگاه های مجازی

14- هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته آموزش مجازی

15- ارسال دعوت نامه برای اعضای محترم کمیته آموزش  مجازی

16- برگزاری جلسات کمیته آموزش مجازی

17- تهیه صورت جلسات کمیته آموزش مجازی

18- گزارش فعالیت های انجام شده واحد آموزش مجازی برای سمپا

19-گزارش فعالیت های بسته تحول آموزش مجازی در سامانه مرتبط

20-گزارش فعالیت ها و صورت جلسات کمیته به معاونت آموزشی دانشگاه

21- پیگیری بروز رسانی نیازهای LMS در سامانه از طریق هماهنگی با شرکت طرف قرارداد

22- بررسی روزانه LMS و پیگیری مشکلات احتمالی و بروز رسانی اطلاعات اساتید و دانشجویان

23- و سایر امور محوله ...