شرح وظایف  واحد کارنامه الکترونیک اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و...

1 بررسی و ورود اطلاعات به  کارنامه آموزشی الکترونیک آنلاین جهت ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی علوم پایه ،دندانپزشکی، پژوهشی، پرستاری مستقر در بالین

2 جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به ارزشیابی اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی از نظر 

دانشجویان از واحد ارزشیابی جهت تایید کارنامه آموزشی الکترونیک به منظور ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی

3 - جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به ارائه طرح درس و طرح دوره از واحد برنامه ریزی درسی جهت اعطای امتیاز در کارنامه آموزشی

اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و بالینی به منظور ترفیع مرتبه علمی و ارتقای پایه سالیانه

4 جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به برگزاری کارگاه ههای غیر حضوری (با توجه به شرایط کرونا) از واحد توانمند سازی اساتید و واحد

آموزش مجازی به منظور ثبت امتیازات مدرسین و شرکت کنندگان در کارگاه ها جهت تایید کارنامه آموزشی الکترونیک به منظور تر

 

فیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و اعضای هیات علمی پژوهشی و گزارش فعالیت های اعضای هیات علمی بالینی

5 جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به آنالیز آزمون ها از واحد ارزشیابی جهت اعطای امتیاز در کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی علوم

پایه و دندانپزشکی و بالینی به منظور ترفیع مرتبه علمی و ارتقای پایه سالیانه

6 جمع آوری اطلاعات مربوط به اساتید مدرس ، طراح سوال ، منتور شیپ و مسئولین حیطه های المپیاد که با واحد المپیاد مرکز

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی همکاری داشته اند و ثبت اطلاعات به منظور کسب امتیاز درکارنامه آموزشی الکترونیک به جهت

ترفیع مرتبه علمی و ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و اعضای هیات علمی پژوهشی و گزارش فعالیت های اعضای هیات علمی بالینی

7 - جمع آوری و ثبت گزارشات مربوط به برگزاری کلاس های مجازی از واحد آموزش مجازی جهت اعطای امتیاز در کارنامه آموزشی

اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و پژوهشی به منظور ارتقای پایه سالیانه

8 - جمع آوری و ثبت گزارشات مربوط به مجریان و هکاران طرح های ارزیابی درونی گروهها  از واحد پژوهش در آموزش جهت اعطای

امتیاز در کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی به منظور ارتقای پایه سالیانه و ترفیع مرتبه علمی

9 - جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به فرایند های ارسال شده  به مرکز مطالعات و توسعه به منظور شرکت در جشنواره شهید مطهری

، فرایند های برتر دانشگاهی، فرایند های برتر کشوری درجشنواره شهید مطهری از واحد دانش پژوهی آموزشی به منظور اعطای امتیاز در

کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و پژوهشی به منظور ترفیع مرتبه علمی و ارتقای پایه سالیانه

10 - جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به اساتید طراح سوالات آزمونهای جامع علوم پایه ، پیش کارورزی، دستیاری، المپیاد، آزمون

کارشناسی ارشد و Ph.D منطقه ای با ابلاغ از طرف دانشگاه و یا ابلاغ از طرف وزارت بهداشت و یا عضویت در هیات بورد تخصصی وزارت

بهداشت از امور هیات علمی یا خود اعضای هیات علمی به منظور اعطای امتیاز در کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و پژوهشی به منظور ترفیع مرتبه علمی و ارتقای پایه سالیانه

11 -  جمع آوری ،بررسی و ثبت اطلاعات مربوط به داوری طرح های پژوهش در آموزش و داوری مقالات جشنواره و مجله آموزش پزشکی

از واحد های پژوهش در آموزش ،دفتر مجله،واحد جشنواره شهید مطهری به منظور اعطای امتیاز در کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی

علوم پایه و دندانپزشکی به منظور ترفیع مرتبه علمی و ارتقای پایه سالیانه

12 - بررسی و ثبت امتیازات مربوط به مقالات آموزش پزشکی و قراردادهای آموزشی بین المللی و راه اندازی رشته های جدید براساس

مدارک ارائه شده توسط اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی به منظور ترفیع مرتبه علمی و ارتقای پایه سالیانه

13 - جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شرکت اساتید در کمیته های مختلف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از کمیته

های مربوط به منظور اعطای امتیاز در کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی علوم پایه ، دندانپزشکی ، پژوهشی  و بالینی به منظور ترفیع مرتبه علمی و ارتقای پایه سالیانه

14 آموزش کار با سامانه کارنامه آموزشی الکترونیک به اعضای هیات علمی علوم پایه،دندانپزشکی و پژوهشی  و رفع مشکلات مربوطه

15 - انجام مکاتبات و پاسخدهی به استعلامات ارتقای مرتبه علمی (فرم های 1 ،2 و 3 مربوط به ماده 2 بندهای1 و 2 ارتقای مرتبه)بر

اساس آیین نامه مربوطه برای اعضای هیات علمی علوم پایه و دندانپزشکی و سایر گزارشهای عملکرد اعضای هیات علمی بالینی

16 پیگیری قرارد مربوط به سامانه کارنامه الکترونیک آموزشی

17 اخذ آمار و اطلاعات به روز کلیه اعضای هیات علمی از واحد امور هیات علمی معاونت آموزشی

18 انجام سایر امور محوله