بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و چهاردهمین جشنواره  شهید مطهری و سومین جشنواره دانشجویی ایده های نو آورانه آموزشی 

 باهدف ماموریت گرایی و تمایز رسالت آکادمیک در دانشگاههای علوم پزشکی  

لینک ورود به جشنواره :  ichpe.org