برگزاری دومین جشنواره  دانشگاهی شهید مطهری به منظور تقدیر و تجلیل از فرآیندهای برتر دانشگاهی که در روز شنبه مورخ 1399/12/9 از ساعت 8/30 الی 12/30 به صورت وبیناری در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر گزار میگردد.

لینک ورود : vc2.kums.ac.ir/edc1