اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام واحد پزشکی پاسخگو کرمانشاه

1.        تشویق اعضای محترم هیات علمی گروههای مختلف آموزشی به توجه به بحث آموزش پزشکی پاسخگو در ارائه مطالب

2.        اجرای طرح افزایش توانمندی پزشکان عمومی در درمان و تجویز نسخه در قالب آموزش به دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی

3.        طراحی و ایجاد داروخانه مدل در مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع(

4.        برنامه ریزی جهت طراحی پورت فولیو )پوشه عملکرد( جهت ارزشیابی کارآموزان پزشکی

5.         توجه به بحث آموزش پزشکی پاسخگو در آموزش طب سرپایی در مراکز درمانی منتخب

6.         برنامه ریزی جهت تدوین /بومی سازی گایدلاین های بالینی

7.        برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای ارتباط موثر جهت دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی قبل از ورود به دوره کارورزی

8.        تالیف کتاب افزایش مهارت درمان و داروشناسی بالینی ویژه پزشکان عمومی توسط اعضا هیات علمی

9.        برگزاری جلسات شورای عالی آموزش پزشکی پاسخگو

10.    برگزاری دوره های آموزشی مهارتی در رده های مختلف شغلی بیمارستان آموزشی درمانی امام رضا )ع( و سایر بیمارستانها جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق مرکز مهارتهای بالینی و گروههای آموزشی با هدایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

11.    -13 ارزیابی آموزشی کارآموزان و کارورزان پزشکی و تهیه چک لیست و تقویم سالیانه برنامه های آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی در راستای تقویت آموزش پزشکی پاسخگو

12.    -برنامه ریزی به منظور برگزاری کارگاهها و کنفرانس های آموزشی ویژه اعضای محترم هیات علمی در خصوص آموزش پزشکی پاسخگو

13.    تلاش در جهت توسعه پژوهشهای کاربردی بر اساس نیازهای جامعه و استفاده از نتایج آنها در پیشبرد برنامه های آموزشی

14.    -ارسال فراخوان به دانشکده های تابعه جهت دریافت پروپوزال های تحقیقاتی مرتبط با آموزش پزشکی پاسخگو

15. حمایت از مقالات برگزیده با عناوین مرتبط با آموزش پزشکی پاسخگو جهت چاپ در مجلات آموزش پزشکی

15.    به اولویتهای پژوهش در آموزش دانشگاه » آموزش پزشکی پاسخگو « -18 اضافه شدن

16.    -برنامه ریزی جهت بازنگری برنامه های آموزشی در واحدهای درسی دانشکده پزشکی با تاکید بر عوامل مهم تاثیرگذار بر سلامت افراد و جامعه

17.    21 ارزیابی منظم عملکرد دانشجویان پزشکی در زمینه کسب صلاحیتها در گروههای مختلف آموزشی

18.    -21 برگزاری جلسات هماهنگی درون بخشی و بین بخشی

19.    -22 مشارکت بین بخشی معاونتها در زمینه پیشبرد برنامه ها

20.    -23 به روز رسانی سایت دانشگاه در بحث آموزش پزشکی پاسخگو

21.    -24 تلاش در جهت تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد پزشکی پاسخگو

22.    -21 پیشنهاد و طراحی چارت واحد آموزش پزشکی پاسخگو

23.    -26 تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد آموزش پاسخگو

24.    -27 تشکیل جلسه بامدیریت محترم مرکز وتصمیم سازی وهدف گذاری واحد در خصوص برنامه استراتژیک ارسالی از وزارتخانه )تهیه لیست اسامی

25.    هسته شناسایی بار بیماری و اولویتهای سلامت استان و پیشنهاد به معاونت آموزشی جهت تایید(

26.    -28 استخراج لیستی از کلیه پژوهشهای صورت گرفته در خصوص بار بیماری و ریسک فاکتورهای استان در 2 سال اخیر(

27.    -21 صدور ابلاغ اعضای کمیته آموزش پاسخگو

28.    -31 مکاتبه با معاونتهای بهداشت و درمان در سال 14 و 11 در خصوص ارایه لیست اولویتهای سلامت-باربیماری و ریسک فاکتورهای استان

29.    -31 ابلاغ و اطلاع رسانی به گروههای آموزشی کلیه دانشکده ها ،عرصه آموزش جامعه نگر ، مرکز آموزش مداوم و واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز

30.    مطالعات در خصوص بازنگری برنامه های آموزشی و درسی و برگزاری کنفرانسهای آموزشی با تاکید بر لیست اولویتهای سلامت-باربیماری و ریسک فاکتورهای استان

31.    -32 هماهنگی ونظارت بربرگزاری 2مرحله ) از دوره دوم (کلاسهای 8 روزه نسخه نویسی بیماریهای شایع و داروخانه مدل ویژه کارورزان در مرکز

32.    آموزشی درمانی امام رضا )ع(

33.    -33 تهیه پرسشنامه نظرسنجی جهت کارورزان شرکت کننده در دوره های آموزشی داروخانه مدل

34.    -34 هماهنگی ونظارت بربرگزاری 1نوبت کلاس آموزشی تفسیر گرافی قفسه سینه ویژه کارآموزان و کارورزان

35.    -31 هماهنگی ونظارت بربرگزاری 1نوبت کلاس آموزشی تفسیر گرافی شکم ویژه کارآموزان و کارورزان

36.    -36 ارتقاء توانایی انجام پروسیجرهای عملی دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی در طب زنان با جلب همکاری اعضاء محترم هیات علمی توانمند در

37.    گروه مامایی

38.    -37 مکاتبه با دانشکده ها در خصوص انجام نیازسنجی کارگاههای توانمندسازی و اعلام به مرکز مطالعات و توسعه

39.    -38 برگزاری 1 نوبت کارگاه یک روزه آموزش پاسخگو ویژه اعضای هیات علمی

40.    -31 تهیه و طراحی 1 محتوای الکترونیکی "آموزش پاسخگو" )ویژه کارگاه غیر حضوری توانمندسازی اعضای هیات علمی(

41.    -41 تهیه و طراحی 1 محتوای الکترونیکی " نحوه اجرای گزارش صبحگاهی استاندارد )ویژه کارگاه غیر حضوری توانمندسازی اعضای هیات علمی(

42.    براساس نیازسنجی صورت گرفته

43.    -41 مکاتبه با واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه در خصوص قرار دادن موضوع آموزش پاسخگو در لیست اولویتهای پژوهش در آموزش

44.    دانشگاه

45.    -42 تهیه و طراحی فرم ارزیابی دانشکده ها براساس شاخصهای پاسخگویی

46.    -43 استخراج لیست پژوهشها و پایان نامه های مرتبط با باربیماری و ریسک فاکتورها