اعضای کمیته واحد آموزش پاسخگو

عضای شورا پاسخگو

 

اعضای کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور

دکتر بابک ایزدی-رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دکتر فرهاد سالاری-معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دکتر امیر جلالی-مسئول بسته های تحول و نوآوری در آموزش

بیژن صبور-عضو هیات علمی

دکتر انیس نانکلی-عضو هیات علمی

دکتر هوشنگ نجفی-عضو هیات علمی

اعظم فرجی-عضو هیات علمی

دکتر عاطفه خوید-عضو هیات علمی

دکتر هیوا حسینی-عضو هیات علمی

دکتر شهلا میرزایی-عضو هیات علمی

دکتر لیلا بهبود-عضو هیات علمی