اعضای کمیته پژوهش در آموزش سال 1399

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

مرتبه علمی

دکتر حبیب اله خزایی

معاون آموزشی دانشگاه

متخصص روانپزشکی

استاد

دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

متخصص آسیب شناسی(پاتولوژی)

استاد

دکتر فرهاد سالاری

معاون مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

ایمنولوژی Ph.D

استادیار

دکتر منصور رضایی

رئیس کمیته پژوهش در آموزش

  آمار حیاتی Ph.D

استاد

لیدا معمار افتخاری

دبیر کمیته پژوهش در آموزش

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

دکتر لیبا رضایی

رئیس دانشکده توانبخشی

متخصص کاردرمانی

دانشیار

دکتر داریوش شکیبایی

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

Ph.D فیزیولوژی

دانشیار

دکتر سیروس جلیلی

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

Ph.D علوم تشریحی

استاد

دکتر علیرضا خاتونی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی

Ph.D پرستاری

استاد

بیژن صبور

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی ارشد

مربی

دکتر لیلا حسین زاده

مدیر پژوهش دانشگاه

Ph.D سم شناسی

استاد

دکتر حسین کاووسی

مدیر گروه بیماریهای پوست

متخصص پوست

دانشیار

دکتر امید تولایی

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

Ph.D زیست فناوری دارویی

استادیار

دکتر حسین اشتریان

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

Ph.D بهداشت

دانشیار

محمود رحمتی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

دکتر مهدی زبیری

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

فوق تخصص گوارش

دانشیار

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

مدیر گروه روانشناسی بالینی

Ph.D مشاوره و راهنمایی

استادیار

دکتر مهدی میرزایی علویجه

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

دکتر علی کاظمی کریانی

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

Ph.D اقتصاد سلامت

استادیار

دکتر یحیی صفری

عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی

Ph.D برنامه ریزی درسی

دانشیار

دکتر محمد رسول خزایی

معاون اداری مالی دانشکده پزشکی

دکترای تخصصی زیست پزشکی

استادیار

دکتر اکبر برزگر

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار