اعضای کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش سال 1399

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

مرتبه علمی

دکتر منصور رضایی

رئیس کمیته مشاوره  طرح های پژوهش در آموزش

Ph.D آمار حیاتی

استاد

لیدا معمار افتخاری

دبیر کمیته مشاوره  طرح های پژوهش در آموزش

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

دکتر لیبا رضایی

رئیس دانشکده توانبخشی

متخصص کاردرمانی

دانشیار

دکتر سیروس جلیلی

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

Ph.D  علوم تشریحی

استاد

دکتر علیرضا خاتونی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی

Ph.D  پرستاری

استاد

دکتر مهدی زبیری

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

فوق تخصص گوارش

دانشیار

دکتر مهدی میرزایی علویجه

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

دکتر یحیی صفری

عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی

Ph.D برنامه ریزی درسی

دانشیار

دکتر وحید فرنیا

عضو هیات علمی

متخصص روانپزشکی

استاد