اعضای کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

مرتبه علمی

دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

متخصص آسیب شناسی(پاتولوژی)

استاد

دکتر فرهاد سالاری

معاون مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

ایمنولوژی Ph.D

استادیار

دکتر منصوررضایی

رئیس کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

آمار حیاتی Ph.D

استاد

لیدا معمار افتخاری

دبیر کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

دکتر سیروس جلیلی

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

Ph.D علوم تشریحی

استاد

بیژن صبور

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی ارشد

مربی

دکتر لیلا حسین زاده

مدیر پژوهش دانشگاه

Ph.D سم شناسی

استاد

دکتر لیبا رضایی

رئیس دانشکده توانبخشی

متخصص کاردرمانی

دانشیار

دکتر امید تولایی

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

Ph.D زیست فناوری دارویی

استادیار

دکتر سوسن حیدرپور

معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی

بهداشت باروری

دانشیار

دکتر بهزاد مهکی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

آمار زیستی

استادیار

دکتر فرزاد رضایی

رئیس دانشکده دندانپزشکی

جراحی ترمیمی دهان، فک و صورت

دانشیار

دکتر سید مصطفی نچواک

معاون آموزشی دانشکده تغذیه

علوم تغذیه

دانشیار

دکتر محمدرسول خزاعی

معاون اداری مالی دانشکده پزشکی

دکترای تخصصی زیست پزشکی

استادیار