اهداف

فعالیتها و برنامه های در دست اقدام

اعتلای اخلاق حرفه ای :

·         ترویج و توسعه آموزش اخلاق

·         ارزشیابی و رصد اخلاق

·         ترویج و توسعه زیرساختهای اخلاق

تدوین واجرای کوریکولومهای آموزشی(آشکار و پنهان)  اخلاق حرفه ای به تفکیک هررشته در کلیه دانشکده ها

تدوین و اجرای کدهای پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان و کارکنان دانشگاه

تدوین و اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی در کمیته های ا اعتلای اخلاق حرفه ای در کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی

احصای ارزشهای اخلاق حرفه ای حرف پزشکی در قالب کدهای اخلاق حرفه ای به تفکیک هر رشته (در قالب جزوات،بروشورها و پیامهای آموزشی)

آموزش کدها و اصول اخلاق حرفه ای با تم طولی و مستمر به دانشجویان به تفکیک هر رشته

احصای شاخصهای ارزیابی و رصد اخلاق حرفه ای 

برگزاری نشستهای هم اندیشی اعضا هیات علمی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای

تدوین آیین نامه یا شیوه نامه تقدیر از اساتید و دانشجویان برتر در زمینه اخلاق حرفه ای

تقدیر سالانه از اساتید،پرستاران،دانشجویان برگزیده اخلاق در روزهای خاص خود

تهیه فیلم و محتوای آموزشی توسط کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه با هدف ترویج و اطلاع رسانی اخلاق حرفه ای

برگزاری مستمر مراسم روپوش سفید برای دانشجویان جدیدالورود به بیمارستان با هدف تمرین اخلاق و رفتار شایسته بر بالین بیمار

ارتقا سیستم بر خط مسؤلیت پذیری و پاسخگوئی در سطح دانشگاه و جامعه در رابطه با موارد "باید" و "نباید" اخلاقی

برگزاری مستمر کنفرانسها و کارگاههای بازآموزی و توانمندسازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضا هیات علمی ،کارکنان در طول سال

برگزاری مسابقات اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان دانشگاه

انعقاد تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای داخل و خارج و حوزه های علمیه در زمینه آموزش اخلاق حرفه ای

افزایش تعداد برنامه های آموزشی ترویجی کانون اخلاق حرفه ای دانشجویی