بسمه تعالی

در راستای ادامه فعالیت ، اجرا و تحقق بسته اعتلای اخلاق حرفه ای از بسته های تحول و نوآوری در آموزش در سال 97 با ارسال فراخوان به دانشکده ها کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه در مرکز مطالعات و توسعه به ریاست آقای دکتر بابک ایزدی مدیرگروه اخلاق و آداب پزشکی و رئیس مرکز مطالعات و توسعه تشکیل گردید در اولین جلسه این کمیته به زیر کمیته های دیگری شامل کمیته تدوین درسنامه اخلاق و آداب پزشکی،کمیته تدوین کوریکولوم پنهان و کمیته بازآموزی اخلاق نیز تقسیم شد که فعالیت خود را آغاز و جلسات برگزار شد.