مسئولین EDU ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1.      

آقای دکترفرهاد سالاری

رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بردفاتر توسعه

2.      

خانم دکتر نسرین جلیلیان

مسئول EDU بیمارستان امام رضا (ع)

3.      

آقای دکتر رضا حیدری مقدم

مسئول EDU بیمارستان امام علی (ع)

4.      

خانم پریچهر نوری

مسئول EDU بیمارستان معتضدی

5.      

خانم دکتر لیبا رضایی

مسئول EDU بیمارستان فارابی

6.      

خانم دکتر بهناز کریمی

مسئول EDU بیمارستان طالقانی

7.      

آقای دکتر غلامرضا یوسفی

مسئول EDU بیمارستان محمد کرمانشاهی

8.      

 دکتر امر ا... دهقانی

مسئول EDU بیمارستان امام خمینی (ره)