شیوه نامه ارسال و امتیاز دهی به طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 طرح درس اساتید

باسلام واحترام ، خواهشمند است شیوه نامه ارسال و امتیاز دهی به طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395 مصوب کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه به اعضاء هیات علمی آن دانشکده  به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود:

شیوه نامه ارسال و امتیاز دهی به طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395

1- ضروری مسول محترم EDO  هر دانشکده ترجیحا قبل از شروع رسمی هر ترم و حداکثر 2 هفته بعداز آن (بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه) به یکی از دو روش زیر، طرح درس های خود را جهت انجام داوری، کسب امتیاز در کارنامه آموزشی و قرار گیری در سایت مرکز مطالعات و توسعه جهت استفاده دانشجویان به EDC ارسال نمایند.

الف- روش معمول(سنتی): عضو محترم هیات علمی، فایل الکترونیکی (در قالب (CD  و نمونه چاپی طرح درس های خود را  پس از تایید مدیر گروه(مهر وامضاء) و مسئول EDO دانشکده و یا بیمارستان (مهر و امضاء)  از طریق EDO به مرکز مطالعات و توسعه ارسال نمایند. لازم به ذکر است بدون مهر و امضاء مدیر گروه و مسئول EDO ، طرح درس ارسالی فاقد اعتبار لازم  جهت بررسی ،امتیاز دهی  و قرار گیری بر روی سایت مرکز مطالعات و توسعه و دانشکده مربوطه می باشد.

ب- روش الکترونیک (روش جدید): ارسال طرح درس از طرف استاد به ایمیل مدیر گروه،  ارسال ایمیل مربوطه از طرف مدیر گروه به مسئول EDOدانشکده (این امر به منزله تایید مدیر گروه می باشد)،  ارسال ایمیل از مسئول EDOدانشکده  به ایمیل کارشناس مرکز مطالعات(این امر به منزله تایید مسئول EDOمی باشد).

یادآوری: ضروری است جهت روش دوم (الکترونیک)، مدیران گروه ایمیل خود را در اختیار اساتید گروه قرار داده ، مسئولین دفاتر توسعه دانشکد ها ایمیل خود را در اختیار مدیران گروه و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه ایمیل خود را در اختیارمسئولین دفاتر توسعه دانشکد ها قرار دهند.

نکته: در روش الکترونیک و در صورت عدم تایید طرح درس توسط هر کدام از مسئولین تایید کننده، ایمیل ارسالی به نفر مسئول قبلی و یا عضو هیات علمی جهت بر طرف نمودن ایرادات با توضیح در ایمیل مربوطه عودت داده خواهد شد.

نکته: در روش الکترونیک، انجام داوری ها نیز  به صورت الکترونیک خواهد بود و فرم امتیاز دهی ، نمره و  موارد رفع اشکالات طرح درس به صورت نسخه چاپی برای عضو هیات علمی جهت استحضار ارسال خواهد شد.

2- به  طرح درس های ارسالی به مرکز مطالعات و توسعه پس از تاریخ مقرر(دو هفته پس از آغاز ترم) امتیازی در کارنامه آموزشی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره: طرح درس های ارسالی بدون امتیاز (ارسال پس از موعد تعیین شده) جهت استفاده دانشجویان بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

3- در سایت مرکز مطالعات و توسعه (آدرس در پایین)  به نام هر استاد در دانشگاه قسمتی طراحی شده که طرح درس ها جهت اطلاع رسانی به دانشجویان  توسط کارشناس کمیته برنامه ریزی در آن قرار داده می شود، ضروری است اساتید ضمن مراجعه به این صفحه و بررسی طرح درس ارسالی، جهت بهره برداری دانشجویان، بخصوص در جلسه ابتدایی کلاس و ابتدای هر جلسه ضمن توضیحاتی در مورد اهمیت استفاده از طرح درس،آدرس زیر را به  دانشجویان ارئه کنند.

آدرس سایت: سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (kums.ac.ir)یا معاونت آموزشی - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی - واحد برنامه ریزی آموزشی- طرح درس و طرح دوره تکمیل شده توسط اساتید-         نام دانشکده - نام گروه  - نام استاد.

یاداوری: همچنین به همین منظور طرح درس اساتید بر روی سایت دانشکده ها نیز قرار داده می شود که اساتید می توانند ادرس آن در اختیار دانشجویان قرار دهند.

4- اساتیدی که در ترم قبل طرح درس را تدوین نموده اند و در ترم جاری مجددا همان درس را تدریس می نمایند در صورت عدم تغییردر محتوا، کافیست طرح درس قبلی را از لحاظ زمانی بازنگری کرده و به مرکز مطالعات و توسعه بر اساس یکی از دو روش فوق ارسال نمایید.

5- پس ازارسال طرح درس های جدید وبازنگری شده در هر ترم ، آن طرح درس جایگزین طرح درس های قبلی بر روی سایت می شود. به عبارت دیگر جهت استفاده راحت تر دانشجویان طرح درسهای ترم  قبلی استاد از روی سایت برداشته می شود.

6- با توجه به مجازی شدن برخی از کلاسهای درس، خواهشمند است این کلاسها در جدول زمان بندی شده طرح درس مشخص گردد .

7- بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه مقرر شد از تاریخ  26/5/95  به بعد، نمره داور به طرح درس ها ملاک نمره دهی در کارنامه آموزشی الکترونیک اساتید  باشد.

8- تمامی برگه های طرح درس و امتیاز دهی به آن  باید مهر مرکز مطالعات و توسعه را داشته باشد در غیر این صورت این برگه ها فاقد اعتبار می باشند.

9- به طرح درس های که برای اولین بار (از لحاظ درس و رشته) در دانشگاه نوشته شود امتیاز بیشتری (75/0 به ازاء هر واحد) در کارنامه آموزشی اختصاص داده می شود.

نکته1: طرح درس های که برای اولین بار نوشته می شود باید توسط مدیر گروه در طرح درس تدوین شده تایید گردد .

نکته2: در حال حاضر تدوین و بازنگری طرح درس در کارنامه آموزشی الکترونیک اعضاء هیات علمی پایه و دندانپزشکی جزء مواردی است که امتیاز آن به صورت شرطی محاسبه می شود(جهت کسب اطلاعات بیشتر در این بخش به کارنامه آموزشی الکترونیک اعضاء هیات علمی پایه و دندانپزشکی  مراجعه شود)

یاداوری: در حال حاضر به ازاء هر واحد درسی و بر اساس نمره کسب شده از داور، به هر واحد طرح درس 5/0 امتیاز تا سقف 5 امتیاز در کارنامه آموزشی الکترونیک اعضاء هیات علمی پایه و دندانپزشکی تعلق می گیرد.

10- بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه مقرر شد از تاریخ  26/5/95  امتیاز طرح درس  به دروس زیر یک واحد همانند درس های یک واحدی تعلق گیرد.

11- نحوه نگارش و تدوین طرح درس و قوانین دانشگاه در این خصوص برای استفاده اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه در سایت مرکز مطالعات و توسعه در قسمت برنامه ریزی آموزشی بارگذاری شده و قابل دانلود می باشد.