بسمه تعالی

                       

                                                                                                                                                                             

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

                 حوزه معاونت آموزشی                                                                                          شماره:52557

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                                                               تاریخ:27/8/98

                               

« ششمین  صورتجلسه  کمیته برنامه ریزی  درسی سال 98 »

با یاد و نام خداوند متعال ششمین  جلسه کمیته برنامه ریزی در سال 1398 در خصوص تحقق بسته آموزش پاسخگو از سری بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز سه شنبه مورخ 26/09/98راس ساعت 12:45در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور ریاست محترم مرکز توسعه، معاونین آموزشی و  مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها وحضور معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی و حضور معاون آموزشی دانشکده پرستاری سنقر اعضای کمیته برنامه ریزی درسی(امضا کنندگان ذیل ) برگزار شد.

دستورکار جلسه: تدوین  کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی مستقر در بالین

          صورتجلسه ششم براساس مصوبه جلسه 14/8/98 کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و پیشنهادات دریافتی طی  نامه شماره 9619/702/7 /پ  دانشکده پرستاری مامایی تنظیم شده است . پس از بررسی پیشنهادات وبحث در این خصوص موارد ذیل در این کمیته مصوب گردید:

          بند1:کمیت تدریس:

         الف - واحد موظفی به ازاء هر واحد 0.5 امتیاز تا سقف 8 امتیاز ، در صورتی که هر یک از اعضا هیات علمی پرستاری مستقر در بالین حداقل 50% واحد موظفی را اخذ نماید امتیاز کامل به آنها تعلق میگیرد.

        ب- واحد بیش از موظفی (حق التدریس) به ازاء هر واحد 2/0 امتیاز تا سقف 2 امتیاز

        ج - تدریس در کلاس با زبان انگلیسی به دانشجویان غیر ایرانی در صورتی که کلاس جداگانه فقط مختص دانشجویان مذکور تشکیل گردد.(در مقطع کارشناسی ارشد ، پزشکی عمومی ،دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی به ازاء هریک واحد 5/0 امتیاز .در مقطع PhD ،تخصص و فوق تخصص به ازاء هر یک واحد 1 امتیاز تا سقف سه امتیاز)

نکته: کسب حداقل 50% امتیاز از بخش الف این بند کارنامه توسط تمامی اعضای هیأت علمی پرستاری و مامایی مستقر در بالین شرطی بوده و امتیاز آن بوسیله امتیازات بند های دیگر جهت ترفیع پایه سالیانه قابل جایگزینی نمی باشد .

بند2:  تدوین طرح درس، طرح دوره و تدوین و بازنگری برنامه درسی در 2 بخش :

الف - ارسال طرح درس (تدوین یا بازنگری) به مرکز مطالعات تا حداکثر دو هفته پس از شروع هر ترم به ازاء هر واحد 0.5 امتیاز (با توجه به امتیاز کسب شده از هر طرح درس) تا حداکثر 5 امتیاز. بدیهی است پس از زمان تعیین شده جهت ارسال مطابق  شیوه نامه ارسال طرح درس، امتیازی به طرح درس ارسالی تعلق نخواهد گرفت. در صورتیکه چند نفر در تدوین و یا بازنگری طرح درس شرکت داشته باشند، امتیاز با توجه به سهم واحد هر استاد که در طرح درس نوشته شده است بین اساتید تقسیم خواهد شد. ضمنا تدوین طرح درس برای دروس جدید در دانشگاه که برای اولین بار به ازاء هر واحد 0.75 امتیاز تعلق می گیرد و دروسی که کمتر از یک واحد می باشد معادل یک واحد امتیاز به آنها داده می شود.

ب - تدوین یا بازنگری طرح دوره و کوریکولوم و ارسال به مرکز مطالعات در همان سال (هر درس 3امتیاز تا سقف 9امتیاز) امتیاز مربوطه با توجه به گزارش مجری در خصوص درصد مشارکت همکاران بین افراد تقسیم می گردد در غیر این صورت امتیاز به صورت مساوی بین همکاران و مجری تقسیم می گردد.

نکته1 : کسب حداقل 1 امتیاز به از بخش الف بند 2 کارنامه توسط تمامی اعضای هیأت علمی پرستاری مستقر در بالین  شرطی بوده و امتیاز آن بوسیله امتیازات بند های دیگر جهت ترفیع پایه سالیانه قابل جایگزینی نمی باشد

 نکته 2: کسب حداقل 3 امتیاز از تدوین  یا بازنگری طرح دوره در بخش ب بند 2 کارنامه توسط تمامی اعضای هیأت علمی پرستاری مستقر در بالین  شرطی بوده و امتیاز آن بوسیله امتیازات بند های دیگر جهت ترفیع پایه سالیانه قابل جایگزینی نمی باشد .

درهر سال ارائه یک طرح دوره اجباری شود و هر طرح دوره 3امتیاز اختصاص داده شود. ارائه طرح درس برای 2واحد ( معادل یک امتیاز) نیز در سال اجباری باشد.

بند3: ارزشیابی عضو هیات علمی :

الف - نمره ارزشیابی معاون آموزشی دانشکده به عضو هیات علمی براساس شرح وظایف و همکاری آموزشی در دانشکده 0 تا 2 امتیاز براساس چک لیست

ب - نمره ارزشیابی ناظر اینترشیپ به عضو هیات علمی براساس شرح وظایف و همکاری آموزشی در بخش های بالينی 0 تا 2 امتیاز براساس چک لیست

ج - نمره ارزشیابی مدیر گروه به عضو هیات علمی براساس شرح وظایف و همکاری آموزشی در گروه 0 تا 2 امتیاز براساس چک لیست

د - میانگین نمره ارزشیابی آموزشی عضو هیات علمی در طول سال براساس نظرات دانشجویان 0 تا 4 امتیاز

نکته : کسب حداقل 50/0 از مجموع  امتیازات بند 3  کارنامه توسط تمامی اعضای هیأت علمی پرستاری مستقر در بالین  شرطی بوده و امتیاز آن بوسیله امتیازات بند های دیگر جهت ترفیع پایه سالیانه قابل جایگزینی نمی باشد.

2امتیاز توسط معاون آموزشی

2امتیاز توسط ناظر اینترشیب

2امتیاز توسط مدیر گروه

4امتیاز توسط دانشجو

بند4: حضور در کارگاه های توانمند سازی آموزشی و بازآموزی(آموزش مداوم):

حضور عضو هیات علمی در کارگاه های حضوری توانمند سازی اساتید و یا باز آموزی در همان سال(کارگاههای غیر تکراری در همان سال)، به ازاء هر "کارگاه روز" 1 امتیاز و حضور عضو هیات علمی در کارگاه های غیر حضوری توانمند سازی اساتید و یا باز آموزی در همان سال به ازاء هر کارگاه 1.25 امتیاز تا سقف 5 امتیاز. ضروری است در صورتیکه کارگاه مربوطه خارج از مرکز مطالعات دانشگاه برگزار شده است گواهی مربوطه به مرکز مطالعات ارسال گردد.

بند5: ارزشیابی بالینی وآنالیز آزمون ها

الف - برگزاری آزمونهای ارزشیابی بالینی به روش های (DOPS و CBD و OSCE) هر کدام 1 امتیاز تا سقف 2 امتیاز

ب - ارسال سوالات (چند گزینه ای، تشریحی و ...) از پایان امتحانات اخر ترم و برگزاری آزمونهاو یا میان ترم جهت آنالیز به مرکز مطالعات به ازاء هر امتحان 0 تا 1 امتیاز تا سقف 1 امتیاز

نکته 1 :  امتیاز برگزاری آزمونهاو ارزشیابی بالینی(بخش الف بند 5 کارنامه) صرفا با تایید استاد ناظر اینترشیب ومدیر گروه با  ارائه مستندات مربوطه به واحد ارزشیابی مرکز مطالعات  تعلق می گیرد.

نکته 2 : امتیاز بخش ب بند 5 کارنامه آموزشی اعضای هیات علمی فقط در صورت ارسال سوالات تا یک ماه پس از برگزاری آزمون مورد نظر تعلق میگیرد.

نکته 3 : کسب حداقل 1 امتیاز به تفکیک از بخش های الف وب ( کسب حداقل 2 امتیاز ازمجموع 3 امتیاز ) از بند 5 کارنامه آموزشی توسط تمامی اعضای هیأت علمی پرستاری مستقر در بالین  شرطی بوده و امتیاز آن بوسیله امتیازات بند های دیگر جهت ترفیع پایه سالیانه قابل جایگزینی نمی باشد.

 ارزشیابی بالینی اضافه گردد و 3امتیاز به امتیاز به آن اختصاص داده شود( کسب 2 امتیاز از این بند شرطی است) . امتیاز ارزشیابی بالینی با تایید استاد ناظر اینترشیب ومدیر گروه داده شود حتما مستندات ارائه داده شود.

برای هر مورد ارزشیابی به روش DOPS 1 امتیاز

برای هر مورد ارزشیابی به روش CBD 1 امتیاز

برای هر مورد ارزشیابی به روش OSCE 1 امتیاز

آنالیز آزمون سقف  1 امتیاز

تبصره: کسب 2 امتیاز از 3امتیاز شرطی می باشد.

بند6:  مسئولیت های اجرایی آموزشی:

 الف - رئیس دانشگاه 7 امتیاز

ب -معاونین دانشگاه 6 امتیاز

ج - رئیس دانشکده، رئیس بیمارستان آموزشی و مدیرآموزشی دانشگاه 5 امتیاز

د - معاونین دانشکده ها ،مدیر بیمارستان های آموزشی ، معاون آموزشی بیمارستان آموزشی 4 امتیاز

ه -مدیران تحصیلات تکمیلی و امور هیات علمی دانشگاه4 امتیاز

 و - رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی5 امتیاز

 ز- مدیر گروه آموزشی 3 امتیاز

ح- مسئولین EDO و EDUدانشکده ها و مراکز آموزش درمانی و مسئول المپیاد دانشجویی دانشگاه2 امتیاز

ط-  مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده 2 امتیاز

ی -مسئول کمیته ها و مسئول بسته های تحول و نوآوری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ک - سایر مسئولیت های مرتبط با آموزش با ابلاغ رسمی، 1 الی2 امتیاز با تایید معاون آموزشی دانشکده

 ل- مسولیت در مجلات آموزش پزشکی 2 امتیاز       

بند 6 هیچ تغییری نمی کند.

بند7: حضور فعال در شوراهای آموزشی

الف - حضور فعال در شورای دانشگاه 0 تا 4 امتیاز

ب - حضور فعال در شورای آموزشی دانشگاه 0 تا 3 امتیاز 

ج -حضور فعال در شورای آموزشی دانشکده 0 تا 2 امتیاز     

د - حضور فعال در شورای تحصیلات تکمیلی و هیات جذب دانشگاه 0 تا 2 امتیاز

 ح - حضورفعال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده0 تا 1 امتیاز     

بند8: حضور فعال در کمیته های مرکز مطالعات و توسعه و جلسات بسته های تحول و نوآوری:

 حضور فعال در کمیته های EDC و جلسات تحقق بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی، هر کمیته 0 تا 2 امتیاز تا سقف 6 امتیاز.

بند9:  حضور فعال در کمیته های دفاتر و واحدهای توسعه آموزش:

حضور فعال در کمیته های EDO و EDU، هر کمیته 0 تا 1 امتیاز تا سقف 3 امتیاز. امتیاز به افرادی تعلق می گیرد که صورتجلسات مربوطه از طرف دانشکده ها و بیمارستانها ی آنها به مرکز مطالعات و توسعه ارسال شده باشد.

بند 9 هیچ تغییری نمی کند.

بند 10 : تدریس در کارگاه های توانمند سازی اساتید یا دانشجویان:

 تدریس در کارگاه های آموزشی و پژوهشی، کلاسهای المپیاد علمی دانشجویی و آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازاء هر کارگاه 2 امتیاز تا سقف 6 امتیاز (در صورتیکه کارگاه مربوطه در خارج از مرکز مطالعات برگزار شده ارائه گواهی تدریس به مرکز مطالعات جهت اخذ امتیاز الزامی است). امتیاز تدریس در کلاسهای المپیاد به اساتید بر اساس میزان فعالیت انها توسط مسول المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه به مرکز مطالعات و توسعه اعلام می شود.

                بند11: استاد مشاور تحصیلی دانشجویان:

            استاد مشاور تحصیلی دانشجویان در هر ترم به ازا هر دانشجو 2/0 امتیاز تا حداکثر 2 امتیاز

بند12: مسئول اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان در دانشکده:

مسئول اساتید مشاور به ازا هر استاد مشاور تحصیلی 2/0  امتیاز تا حداکثر 2 امتیاز

بند13: منتور دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی:

 منتور دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد علمی در دانشکده هاو مسئولین حیطه ها. امتیاز از 0 تا سقف 3 امتیاز بر اساس میزان فعالیت در طول سال و توسط مرکز مطالعات و توسعه مشخص خواهد شد.

بند14: برگزاری کلاس ها و کارگاه های مجازی:

برگزاری هر جلسه از کلاس درس به صورت غیر حضوری با تایید مرکز مطالعات در هر سال 1امتیاز تا سقف 6 امتیاز، برگزاری کارگاه توانمند سازی برای اساتید به صورت مجازی با تایید مرکز مطالعات به ازاء هر کارگاه 2 امتیاز تا سقف 6 امتیاز در هر سال. ضمنا در هر سال فقط برگزاری کلاس ها و کارگاه های مجازی جدید شامل امتیاز می شود.

بند 14 هیچ تغییری نمی کند.

بند15: توسعه آموزشی دانشگاه (امتیاز مربوطه باتوجه به درصد مشارکت و نظر مدیرگروه جهت راه اندازی رشته و نظر معاون آموزشی دانشکده جهت راه اندازی دانشکده جدید و انعقاد قراردادهای بین المللی بین افراد صرفادر همان سال تقسیم می گردد) :

الف - راه اندازی رشته دکترای تخصصی 8 امتیاز

ب - راه اندازی رشته کارشناسی ارشد 6 امتیاز

ج - راه اندازی رشته کارشناسی 4 امتیاز

د -  انعقاد قراردادهای آموزشی در سطح بین المللی با دانشگاه های خارج از کشور به ازای هر قرارداد 2 امتیاز تا سقف 8 امتیاز

بند16: ارزیابی درونی گروه:

 امتیاز مربوطه با توجه به گزارش مجری در خصوص درصد مشارکت همکاران بین افراد تقسیم می گردد در غیر این صورت امتیاز به صورت مساوی به کلیه همکاران و مجری تعلق می گیرد. (امتیاز ارزیابی درونی گروه فقط برای سالی که ارزیابی انجام شده محاسبه می گردد)

بند17: فرایندها و پوستر های آموزشی :

الف - تدوین و ارسال فرایند ها و پوسترهای آموزشی به مرکز مطالعات و توسعه جهت شرکت در جشنواره شهید مطهری،امتیاز به صاحب یا صاحبان اصلی فرآیند  3 امتیاز و سایر همکاران 2 امتیاز تا حداکثر 5 همکار بدون احتساب  صاحبان فرآیند .

ب - کسب مقام کشوری در جشنواره شهید مطهری 10 امتیاز (فقط به صاحب یا صاحبان اصلی فرآیند )و کسب مقام دانشگاهی به عنوان فرایند و پوسترهای آموزشی برتر دانشگاه در هر حیطه 5 امتیازتا سقف 10 امتیاز(فقط به صاحب یا صاحبان اصلی  فرآیند )

نکته1 : امتیاز تعلق گرفته به صاحب یا صاحبان اصلی فرآیند در بخش ب  بند 17 کارنامه علاوه بر امتیاز تعلق گرفته در بند الف می باشد.

نکته 2 : در صورتی که بیش از یک نفر صاحب اصلی فرآیند بودند امتیاز به صورت مساوی در بخش ب بند 17 کارنامه میان آنان تقسیم  می گردد.

بند18:  طراح سوال (با ابلاغ از طرف دانشگاه):

 الف - طراحی سئوالات جامع علوم پایه، پیش کارورزی، دستیاری، المپیاد علمی دانشجویی، آزمون Ph.D، کارشناسی ارشد و کارشناسی منطقه ای با ابلاغ از طرف دانشگاه 2 امتیاز تا سقف 4 امتیاز

ب- طراحی سئوالات جامع علوم پایه،پیش کارورزی، دستیاری، المپیاد، آزمون Ph.D، کارشناسی ارشد و کارشناسی کشوری با ابلاغ از طرف وزارت 3 امتیاز تا سقف 6 امتیاز

بند19: عضویت در هیات برد (ابلاغ از طرف وزارت) :

 عضویت در هیات برد تخصصی وزارت بهداشت و سایر ابلاغ های وزارتی مرتبط با آموش با ابلاغ از طرف وزارتخانه 2 امتیاز(صرفا با ارائه ابلاغ)

بند20:  برگزاری گراندراند،  case report، ژورنال کلاب،تدوین Log book و مرور کتاب:

الف - برگزاری case report و گراندراند (به ازای هرمورد 1 امتیاز تا سقف 3 امتیاز)

ب- برگزاری ژورنال کلاب و book Review ( مرور فصلی از کتاب) جهت دانشجویان و یا اعضاء هیات علمی .در صورت ارائه مستندات به ماون آموزشی دانشکده و تایید ایشان به ازای هر ژورنال کلاپ 5/0 امتیاز تا سقف 1 امتیاز تعلق می گیرد.

ج - تدوین Log book  (به ازاء هر مورد در همان سال 1 امتیاز تا سقف 2 امتیاز)

 

نکته 1: تعلق امتیازات  به  بند فوق صرفا با ارائه مستندات به معاون آموزشی دانشکده و تایید نهایی ایشان امکانپذیز است.

 نکته 2 : : کسب حداقل 1  امتیاز از بخش الف بند 20 کارنامه توسط تمامی اعضای هیأت علمی پرستاری و مامایی مستقر در بالین شرطی بوده و امتیاز آن بوسیله امتیازات بند های دیگر جهت ترفیع پایه سالیانه قابل جایگزینی نمی باشد

 

برگزاری ژورنال کلاب  و Book Review، هرکدام 5/0امتیاز

Case Report، گراند راند هر کدام 1امتیاز تا سقف3امتیاز.

 (حداقل در هر سال کسب 1امتیاز شرطی می باشد )

بند21 : چاپ و داوری مقالات آموزشی در مجلات آموزشی دانشگاه و داوری گزارشات نهایی و پروپوزال های آموزشی در دانشگاه :

الف -  چاپ مقالات آموزشی علوم پزشکی در مجلات (امتیاز در صورت ارسال مستندات چاپ مقاله به مرکز مطالعات به نویسندگان تعلق می گیرد)، نفر اول و مسئول 3 امتیاز و بقیه نفرات 1 امتیاز تا سقف 9 امتیاز، در صورت کسب مقام کشوری (مقاله آموزشی برتر) در جشنواره شهید مطهری به مجری و نفر مسول 6 امتیاز علاوه بر موارد فوق تعلق می گیرد.

 ب- داوری مقاله در مجلات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(با گواهی سر دبیر مجله)، داوری پروپزال آموزشی و داوری گزارشات نهایی طرح های آموزشی(با تایید کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات) هر مورد 0.5 امتیاز تا سقف 3 امتیاز.

بند22: حضور فعال در بخش های بالینی و عرصه آموزشی:

به ازای هرروز حضور فعال در بخش های بالینی و عرصه آموزشی با تایید معاون آموزشی دانشکده 0تا 2 امتیاز تعلق می گیرد.

امتیاز این بند 0تا2در نظر گرفته شود و به ازای هر روز حضور در بخش های بالینی و عرصه آموزشی یک امتیاز تعلق گیرد.

بند 23 : آموزش پزشکی مجازی:

20 درصد نمره کسب شده ازکل کارنامه جهت گذراندن هر یک از سطوح کارشناس ارشد آموزش پزشکی مجازی بر اساس گواهی مربوطه

سقف امتیازات در کارنامه پیشنهادی 232 امتیاز می باشد .


اعضای حاضر در جلسه:

    1-جناب آقای دکترفرهاد سالاری        معاون مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

2- جناب آقای دکتر امیر جلالی         رئیس محترم کمیته برنامه ریزی درسی

3-جناب آقای بیژن صبور                 عضو کمیته برنامه ریزی درسی

4-جناب آقای دکتر هیوا حسینی        عضو کمیته برنامه ریزی درسی

5- جناب آقای دکتر کاوه شاه ویسی   عضو کمیته برنامه ریزی درسی

6- جناب آقای دکتر بهرنگ شیری    عضو کمیته برنامه ریزی درسی

7-جناب آقای دکتر یداله بهرامی        عضو کمیته برنامه ریزی درسی

8-خانم اعظم فرجی                         عضو کمیته برنامه ریزی درسی

9-خانم دکتر رویا صفری                    عضو کمیته برنامه ریزی درسی

10-خانم دکتر شهلا میرزایی              عضو کمیته برنامه ریزی درسی

11-خانم دکتر  لیلا بهبود                 عضو کمیته برنامه ریزی درسی

12خانم دکتر  عاطفه خوید                عضو کمیته برنامه ریزی درسی

13-خانم دکتر مهنوش صمدی           عضو کمیته برنامه ریزی درسی

14-خانم  پریچهر عزتی                     مسئول واحد کارنامه آموزشی اساتید

15- احسان صیاد                           دبیر کمیته برنامه ریزی درسی