معرفی واحد

معرفی واحد

نظارت و مشارکت در تهیه برنامه های آموزشی

نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی

مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه

مشارکت در بررسی وضعیت موجود دانشکده ها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی برنامه های آموزشی

ثبت اطالعات و مستندات برنامه های آموزشی بالینی و پایه

مشارکت در تدوین اهداف گروههای آموزشی بالینی و پایه

مشارکت در تهیه معیارهای رتبه بندی برنامه های آموزشی دانشکده ها

ایجاد انگیزه و نگرش  جهت مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در تهیه طرح درس و طرح دوره از طریق نیاز سنجی شرکت در کارگاههای مرتبط

نظارت در بازخورد اقدامات اصالحی پس از بازنگری برنامه های آموزشی

ارائه مشاوره های علمی در زمینه تدوین طرح درس

آموزش اصول طراحی طرح درس و طرح دوره به اساتيد

نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده ها

توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی

پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه

تلاش در جهت ارتقاء معیارهای رتبه بندی مرکز توسعه بر اساس معیارهای وزارت خانه

تهیه و تدوین طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران

تهیه و تدوین پرسشنامه طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران

بازنگری سرفصل دروس کلیه رشته ها در دانشگاه در صورت امکان

بروز نمودن سایت واحد برنامه ریزی آموزشی جهت اساتید

تهیه و تدوین شیوه نامه جهت دسترسی بموقع اعضای هیات علمی دانشگاه در سایت مرکز مطالعات و توسعه

بازنگری کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

بررسی نحوه اجرای طرح درس استاد در کالس توسط دانشجویان