برنامه های آینده واحد

 

برنامه های آینده واحد برنامه ریزی آموزشی

1- بازنگری کارنامه آموزشی اعضای  هیت علمی پایه و بالینی

 2- بازنگری کوریکولوم

3- تهیه قوانین جدید و تدوین ، داوری و امتیازدهی طرح درس ها

4-تهیه قوانین جدید وتدوین ، داوری،امتیازدهی طرح دوره ها

5 -  تعییر در نحوه اجرای ، قوانین و فرم ارزیابی نحوه طرح درس (توسط دانشجو)

6-  ارتقای اعضای هیات علمی جدیدالورود با هدف بالابردن توان آنان در تهیه و تدوین طرح درس و طرح دوره مطابق با نیازهای واحد برنامه ریزی آموزشی

  7-  نظارت بر روند برنامه ریزی ،بازنگری،و ارزشیابی برنامه های آموزشی مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی در حیطه دوم  برنامه ریزی آموزشی