برنامه بلند مدت و گزارش عملکرد معاونت آموزشی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1396 تا 1398

واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره و پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه

تدوین فرایندهای اطلاع رسانی و ارسال نتیجه داوری  طرح درس ها به اساتید

تهیه صفحه شخص برای اساتید و قرار دادن طرح درس هر ترم استاد برای دانشجویان

الکترونیک نمودن طرح درس اساتید

تهیه شیوه نامه در خصوص زمان ارسال و امتیازات طرح درس اساتید

نهایی نمودن زمان و نحوه انجام طرح درسها ،طرح دوره ها و بازنگری کوریکولوم ها در هر نیمسال تحصیلی

اجرایی نمودن فرایند ارزیابی نحوه اجرای طرح درس استاد (توسط دانشجو) در دانشگاه

تدوین نمونه فرم خام طرح درس ها  و نمونه فرم خام چک لیست داوری طرح درس ها 

 بررسی ، داوری و بازنگری طرح درس ها کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها .

ارسال بیش از 580 مورد طرح درس به واحد برنامه ریزی در ترم مهر 1396

تهیه قوانین و مقررات ، تدوین، ارسال و امتیازات طرح درس

تهیه فرمت شیوه نگارش طرح درس

-تعداد طرح درس های ارسالی و ارزیابی شده در سال  96                                                    580

 - تعداد طرح درس های ارسالی و ارزیابی شده  در سال  97                                                 725

 - تعداد طرح درس های ارسالی و ارزیابی شده در سال  98                                                  800

                                                                                                                              

جمع کل                                                                                                         2105

برگزاری جلسات متعدد با گروه های آموزشی بالینی در خصوص آموزش صحیح تدوین طرح دوره و اصلاح و امتیاز به طرح دوره های ارسالی

تعداد طرح دوره های تدوین شده  درسال 93                                                                       23

 - تعداد طرح دوره های تدوین شده  درسال 94                                                                   22

 - تعداد طرح دوره های تدوین شده درسال 95                                                                    26                                                                                                                                

جمع کل                                                                                                             71

نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی دانشکده ها

برگزاری 92 مورد جلسه با گروه ای آموزشی دانشگاه .طی سال 96  : 27 مورد .طی سال 97  : 31 مورد .طی سال 98 تا  : 34 مورد                                       

نظارت و تکمیل سایت دانشکده ها از بابت قرار گیری رزومه  و طرح درس اساتید، برنامه ترمی و هفتگی، ساعات مشاوره و پست الکترونیک اساتید

تدوین قوانین جهت عضویت افراد متقاضی جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی درسی

نظرخواهی از اعضای هیأت علمی در مورد کیفیت عملکرد واحد برنامه ریزی درسی و کمیت و کیفیت آموزش در دانشگاه

تهیه و تدوین شیوه نامه مربوط به واحد برنامه ریزی درسی   

تدوین شیوه نامه پایش گروه های آموزشی دانشگاه

تهیه و تدوین پمفلت مربوط به واحد برنامه ریزی درسی  

* تشکیل جلسات منظم کمیته برنامه ریزی درسی هر دو هفته یک بار سه شنبه ها  در طول سال .

بازنگری برنامه های آموزشی

تدوین فرم های بازنگری کوریکولوم جهت تمامی گروه های آموزشی  

تشکیل جلسات متعدد با گرو ه های آموزشی جهت بازنگری کوریکولوم

ایجاد امتیازات متعدد در کارنامه آموزشی در جهت بازنگری کوریکولوم

بازنگری کوریکولوم 15 گروه بالینی در مقطع کارورزی و کار آموزی و 133 درس در مقطع علوم پایه تا ابتدای دی ماه 1398