شرح وظایف کارشناس

شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی درسی

1-تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی درسی و تهیه دستورکار جلسه و صورت جلسات .

2-دریافت طرح درس و طرح دوره های اساتید به صورت الکترونیکی از مسولینEDO  دانشکده ها و EDU مراکز خدمات درمانی(بیمارستان ها)

3-طرح درس ها و طرح دوره های دریافتی به اعضای کمیته جهت انجام داوری به صورت الکترونیکی داده می شود .

4-بعد از داوری طرح درس ها و طرح دوره ها و گزارشات به صورت الکترونیکی واحد کارنامه الکترونیک اساتید داده خواهد شد.

4-طرح درس و طرح دوره ها داوری شده توسط اعضای کمیته برنامه ریزی درسی به صورت الکترونیکی بهEDO  دانشکده ها و EDU مراکز خدمات درمانی(بیمارستان ها) جهت بازخورد به اساتید مربوطه آن مرکز ارسال می شود .

6-دریافت فرم شماره 1و2 ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و انجام  تجزیه و تحلیل فرم های مربوطه .

7-ارتباط مستقیم با EDOها و EDUها برای دریافت فایل الکترونیکی طرح درس و طرح دوره لاگ بوک و ...  اساتید .

8-انجام کلیه مکاتبات واحد برنامه ریزی درسی