آدرس ایمیل

سمت

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

Bizadi@Hotmail.com

رئیس مرکزتوسعه ومطالعات آموزش پزشکی

دانشنامه تخصصی

آقای دکتر بابک ایزدی

1

Anis_nankali@yahoo.com

دانشکده پزشکی

دانشیار زنان وزایمان

خانم دکترانیس الدوله نانکلی

2

Miana512000@yahoo.com

mbakhtiari@kums.ac.ir

استادیارگروعلوم تشریحی وبیولوژی

دکترای علوم تشریحی

خانم دکترمیترا بختیاری

3

taftan99@yahoo.com

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

دانشنامه تخصصی

دکتر علی کرامتی

4

A_Jalali@kums.ac.ir

دانشکده پرستاری ومامایی و ریئس کمیته برنامه ریزی

دکترای تخصصی پرستاری

آقای دکتر امیرجلالی

5

f.salari@kums.ac.ir

معاون مرکزتوسعه ومطالعات آموزش پزشکی

دکترای تخصصی(Ph.D)

آقای دکتر فرهاد سالاری

6

Hiwa_hossaini@yahoo.com

edoمسئول

دانشکده بهداشت

استادیار  بهداشت     دانشکده

آقای دکترهیوا حسینی

7

Leila_behbood@yahoo.com

edoمسئول

دانشکده داروسازی

فارماسیوتیکس   (Ph.D)

خانم دکتر لیلا بهبود

8

Ehsansayad777@gmail.com

کارشناس مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی

کارشناس حسابداری

آقای احسان صیاد

9

atefehkhavid@gmail.com

edoمسئول

دانشکده دندانپزشکی

استادیار متخصص رادیو لوژی دهان، فک و صورت

خانم دکتر عاطفه خوید

10

Mohsenshahlaei@yahoo.com

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی

دانشیار

آقای دکتر محسن شهلایی

11

bijan_sabour@yahoo.com

edoمسئول

دانشکده پیراپزشکی

کارشناس ارشد پرستاری

آقای بیژن صبور

12

Faraji.azam@gmail.com

مربی دانشکده پرستاری مامایی

کارشناسی ارشد پرستاری

خانم اعظم فرجی

13

fkaboudi@yahoo.com

عضو محترم کمیته برنامه ریزی

استادیار گروه مامایی

خانم دکترمرضیه کبودی

14

shahlamirzaeei@gmail.com

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

استادیار دانشکده داروسازی

خانم دکترشهلا میرزایی

15

Houshang.nagafi@gmail

دانشیار وعضو

هیات علمی گروهفیزولوژی دانشکده پزشکی

دکترای فیزیولورژی

پزشکی

آقای دکتر هوشنگ نجفی

16

Mtohidnia @yahoo.com

EDOدانشکده پیراپزشکی

کارشناسی ارشد

آقای محمد رسول توحیدنیا

17

k.shahveisi@kums.ac.ir

Ph.Dتخصص

فیزیولوژی

آقای دکتر کاوه شاه ویسی

18

Jale_moradi@yahoo.com

Jale.moradi@kums.ir

استادیار گروه میکرب شناسی

دکتری تخصص باکتری شناسی پزشکی

دکتر ژاله مرادی

19

shiribehrang@yahoo.com

دکتری تخصصی نانوفارماسیوتیکس

استاد یار گروه فارماسیوتیکس

دکتر بهرنگ شیری

20

Bahramiyadollah@yahoo.com

Ph.Dتخصص

بیو تکنولوژی

دکتر یداله بهرامی

21

Ba1389@yahoo.com

Ph.Dبیوتکنولوژی پزشکی

هیئت علمی دانشکده پزشکی

دکتر بهمن اکبری

22

mehnoosh_samadi@yahoo.com

EDO دانشکده تغذیه

هیئت علمی دانشکده تغذیه

مهنوش صمدی

23

a_shirvani@yahoo.com

هیئت علمی EDO دانشکده پزشکی

استادیا رشته بیماری های عفونی و گرمسیری

ماریا شروانی

24

Susan -hidarpor@yahoo.com

معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی

دکترای تخصصی(Ph.D)

خانم دکتر سوسن حیدر پور

25

smnachvak@hotmail.com

معاون آموزشی دانشکده تغذیه

دکترای تخصصی(Ph.D)

آقای دکتر سید مصطفی نچواک

26

o.tavallaei61@yahoo.com

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

دکترای تخصصی(Ph.D)

آقای دکتر امید تولایی

27

Rezaeifarzad63@yahoo.com

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

دانشنامه تخصصی

دکتر فرزاد رضایی

28