اهداف

1:پرداختن به ایده های جدید و نو در زمینه آموزش های مختلف دانشگاه (اساتید و دانشجویان) قرار گیرد

2:حمایت از طرحهای آموزشی  نوآورانه

3:بستر سازی  پژوهشهای  در زمینه روشهای نو در آموزش و ورود  فناوری های نوین در آموزش