نام و نام خانوادگی : شایسته حسنی

مدرک تحصیلی :   دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی

شماره تلفن:08338367332