شرح وظایف :

1-     هماهنگی با اعضای ثابت کمیته ایده پردازا ن و مدیر گروههای محترم و اعضای هیات علمی جهت حضور و برگزاری جلسات

2-برگزاری کمیته ایده پردازان آموزشی بصورت ماهیانه و کمیته های فرعی حسب نیاز

3-     تنظیم صورتجلسات و مصوبات کمیته ها و پیگیری اجرای آنها

4-     انجام سایر امور و وظایف محوله در راستای فعالیتهای مرکز EDC و معاونت محترم آموزشی دانشگاه

 اعضای هیئت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند. ایده پردازی ویژه اعضای هیئت علمی در زمینه های تدریس، دانش پژوهی و رهبری سبب می گردد رسالت و اهداف وسیع مؤسسه آموزشی نیز تحقق یابد . با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی معمولاً برای استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی دوره خاصی در زمینه آموزش تدریس نمی بینند، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهها عهده دار آشنا سازی اعضاء هیأت علمی با استراتژیهای جدید آموزش جهت ارتقاء کیفیت تدریس است.

بدین منظور این مرکز مبادرت به برگزاری جلسات ماهیانه ایده پردازان آموزشی  می نماید  تا از این طریق به ارائه طرح درس مناسب ، روشهای تدریس مناسب و ارزیابی مناسب فراگیران و ...... کمک نماید. بدیهی است که بازخورد نتایج حاصله در بهبود کیفیت کارگاههای بعدی مؤثر است

وظیفۀ عمدۀ این واحد آموزشی ، ارزیابی ایده های  نظامند (سیستماتیک) و ارتقای برنامۀ درسی و مطالعاتی دانشجویان در دانشگاه با توجه به نیازها و نظام ارائه خدمات بهداشتی،درمانی در سطح کشور است. نحوه طراحی و شرایط و ضوابط اجرایی این ایده های آموزشی بستگی به کمیت و کیفیت عناصر و شرایط موجود در آن سطح دارد.

1-هدایت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه ، مطابق با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی

۲-سازماندهی ، برنامه ریزی ،و اجرای ایده های مطرح شده اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

۳-هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

4-هدایت درست برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

۱۰-هدایت، هماهنگی،تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های آموزشی بر اساس آئین نامه مربوطه

۱۱-نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های واحد ایده پردازان آموزشی دفاتر توسعه آموزش تابعه

۱۲-ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط