نام : فروغ

نام خانوادگی : زنگنه

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت خدماتی

سمت : کارشناس واحد ارزشیابی

شماره تماس : 38378100-38378101-38378102 - 083

شماره فاکس : 38367332 - 083

محل کار : بلوار شهید بهشتی- محوطه بیمارستان طالقانی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ایمیل : Zangeneh.forogh1358@gmail.com