اهداف واحد ارزشیابی

1-ارزیابی اساتید توسط دانشجویان هدف : این فرایند به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی استادان در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس، شئون مدرسی، توان اداره کلاس، توان علمی، علاقه مندی به امر آموزش و رعایت مقررات آموزشی صورت میگیرد.

2-خودسنجی اعضای هیات علمی هدف : ارزیابی میزان دانش و مهارت های ارتباطی در بین اساتید دانشگاه

3-ارزیابی عضو هیات علمی توسط مدیر گروه هدف: بهبود کیفیـت تـدریس و افـزایش ارتقـای آمـوزش

4-ارزیابی عضو هیات علمی توسط ریاست دانشکده یا ریاست بیمارستان هدف: بهبود کیفیـت تـدریس و افـزایش ارتقـای آمـوزش

5-ارزیابی مدیر گروه توسط اعضای هیات علمی هدف: بهبود کیفیـت تـدریس و افـزایش ارتقـای آمـوزش

6-آنالیز سوالات از نظر کمی و کیفی هدف: بهبود کیفیـت تـدریس و افـزایش ارتقـای آمـوزش و همچنین بالا بردن کیفیت سطح یاددهی و یادگیری دانشجویان

7-ارزیابی درونی گروه های آموزشی هدف: هدف از ارزیابی درونی آگاه شدن گروه آموزشی مربوطه از وضعیت عملکرد خود از طریق فعالیتهای گروهی و یافتن زبان، اندیشه و آن گاه معیارهای مشترک در میان همه اعضای گروه و همچنین برنامه ریزی فعالیتهای آینده برای بهبود کیفیت عملکرد

8-ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی هدف:ارتقاء کیفیت عملکرد گروه های آموزشی