شاخص های آموزشی مورد نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت ابلاغ به کمیته ارزشیابی EDO دانشکده ها

1-در زمینه ارزیابی

-مشخص نمودن قوانین مربوطه و جمع آوری مدارک مربوط در این خصوص

-تعامل با مرکز مطالعات و توسعه و جمع آوری مدارک مربوط در این خصوص

2-در خصوص ارزیابی درونی گروه های آموزشی موارد ذیل انجام گردد :

- اطلاع رسانی صحیح و به موقع با اساتید و جمع آوری مدارک مربوط در این خصوص

- اعلام امتیازات و جمع آوری مدارک مربوط در این مورد

- تشکیل جلسات و جمع آوری مدارک مربوط در این زمینه

- جمع آوری و ارسال سوالات به مرکز مطالعات و جمع آوری مدارک مربوط در این مورد

- مشخص نمودن قوانین مربوطه و جمع آوری مدارک مربوط در این خصوص

- تعامل با مرکز مطالعات و توسعه و جمع آوری مدارک مربوط در این خصوص

3-وجود کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها توام با شیوه نامه مشخص در هر دانشکده

4- مشخص بودن فرآیند رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات دانشجویان

5-مشارکت نمایندگان دانشجویان در تهیه تقویم امتحانات.

6-ارزیابی فرایندهای آموزشی جاری پرتکرار دانشکده و گزارش به EDC

7-ارزیابی کارگاه های برگزار شده در دانشکده

8-ارزیابی نحوه اجرای طرح درس استاد توسط دانشجو

9-تهیه برنامه و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت واحد

10-گزارش عملکرد واحد پس از پایان هر فصل به EDC

11-ارسال صورتجلسات پس از پایان جلسات به EDC

12-همکاری با کمیته ارزشیابی EDC ذر خصوص برنامه های ارزیابی دانشکده ها