ارزیابی درونی

 
 

ارزیابی درونی

برنامه ارزیابی درونی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به رهبری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مبادرت به انجام ارزیابی درونی در دانشکده های هفت گانه نموده است. بر این اساس، دانشکده پزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی اقدام به ارزیابی درونی در گروه ها و برنامه های آموزشی خود نموده اند.

 

این ارزیابی در هفت حوزه انتخابی زیر صورت پذیرفته است:

1- رسالت و اهداف آموزشی

2-مدیریت سازماندهی

3-برنامه آموزشی

4-اعضای هیأت علمی

5-منابع آموزشی

6-دانشجویان

7-سنجش و ارزیابی

 

مراحل ارزیابی درونی انجام شده عبارت بودند از:

1- تشکیل کمیته ارزیابی درونی دانشگاه و تهیه جدول زمان بندی اجرای ارزیابی درونی

2- انجام مطالعات اولیه و بررسی متون موجود در ایران و جهان

3- تشکیل جلسات جهت تعیین عوامل، ملاک ها و نشانگرها

4- برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی جهت آشنایی مسئولان آموزشی به منظور توافق و تعیین حدود مطلوبیت عوامل، ملاک ها و نشانگرها

5- تهیه و تدوین ابزارهای جمع آوری اطلاعات و تعیین روایی و پایایی آنها

6-جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش های مصاحبه، تکمیل پرسشنامه، چک لیست و بررسی اسناد و مدارک

7- تجزیه و تحلیل داده ها و قضاوت درباره وضعیت موجود و مقایسه آن با وضعیت مطلوب

تدوین گزارش نهایی و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفیت گروه، دانشکده و دانشگاه

تعریف ارزیابی درونی

اهداف ارزیابی درونی

فوائد ارزیابی درونی

مراحل فرایند اجرای ارزیابی درونی در بخش

وضعیت طرح ارزیابی درونی در دانشگاه کرمانشاه

فرم تقاضای اجرای طرح ارزیابی درونی بخش

فرایند انجام ارزیابی درونی

راهنمای ارزیابی درونی

دستورالعمل ارزیابی درونی گروه

فرم ارزیابی درونی گروه های بالینی

نمونه ای از ارزیابی درونی انجام شده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه

جدول استاندارد گورمن

 

ارزیابی از نظامهای آموزشی یکی از ضروریات پویایی این نظام ها است. به عبارت دیگر، عدم وجود فرآیند ارزیابی مستمر در نظامهای 

آموزشی، موجب رکود آن ها می­گردد. در این راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با هدف ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، آیین­نامه اجرایی
 

طرح
 ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه ها را به تصویب رسانده و به دانشگاه های سراسر کشور اعلام نموده است. این طرح به منظور 

استفاده از تجارب اعضای هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای سطح عملکرد گروه های آموزشی طراحی شده است. اهمیت این نوع ارزیابی
 

موجب گردیده است تا از سوی بسیاری از دانشگاههای کشور مورد استقبال قرار گیرد.

تعریف ارزیابی درونی

به فرآیندی که در طی آن عناصر یک نظام، به صورت خودآگاه، اقدام به ارزیابی مجموعه ی  عناصر، فرآیندها و پیامدهای 

موجود
 در نظام خود می کنند، فرآیند ارزیابی درونی اطلاق می شود.

اهداف ارزیابی درونی

در فرایند اجرای « ارزیابی درونی »  موارد زیر، زمینه را برای ارتقاء کیفی نظام آموزشی فراهم می‌سازد.

1-  بهبود کیفیت نظام آموزش عالی

2- همسو کردن نظام دانشگاهی یا نیازهای جامعه و منابع تخصصی

3-یاری دادن به خود تنظیمی امور نظام دانشگاهی

4-آشکار کردن جنبه­های مختلف کیفیت عوامل نظام دانشگاهی

5-مشارکت اعضای هیأت علمی در شفاف­سازی امور دانشگاهی

فرایند ارزیابی درونی

فرآیند اجرای ارزیابی درونی با تعیین اهداف و ملاکهای ارزیابی آغاز و به ارائه و اجرای راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کیفی نظام آموزشی  ختم می‌گردد. نمودار زیر مراحل ارزیابی درونی را نشان می‌دهد. تعریف ارزیابی د

فرم خام ارزیابی درونی