شرح وظایف اعضای کمیته ارزشیـــــــابی

ارزشیابی یک فرایند نظامند برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات می باشد که به منظور کنترل دقیق پیشروی برنامه ها به سوی اهداف از پیش تعیین شده و برای درک مقرون به صرفه بودن و یا تعیین ارزش برنامه های در دست اجرا انجام می گیرد. همچنین ارزشیابی به معنای بررسی دقیق و عالمانه ابعاد مختلف برنامه مثل اثربخشی پروژه ها (به منظور بهینه سازی نتایج)، کارآیی و کیفیت است. به کمک ارزشیابی می توان ساختار فعالیتها و سازماندهی برنامه را تجزیه و تحلیل کرد و محیط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داد. همچنین با بهره گیری از ارزشیابی می توان امکان دستیابی به اهداف و مقاصد و میزان اهمیت و هزینه بری آنها را بررسی کرد.ارزشیابی جزء اساسی برنامه های آموزشی می باشد. برنامه ریزی برای ارزشیابی در زمان تعیین اهداف و همچنین نتایج مورد نظر انجام می گیرد.

واحد ارزشیابی مستقر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  بوده که از افراد زیر تشکیل شده است:

         - کارشناس ارزشیابی و مسئول واحد

         - کمیته ارزشیابی که شامل اعضای هیئت علمی پایه و بالینی می باشد.

وظایف و اهداف کلی واحد ارزشیابی

         ارزشیابی اساتید

         ارزشیابی برنامه

         نظارت بر اجرای فرایند ارزشیابی درونی که در دانشکده ها صورت میگیرد 

         هماهنگی و پی گیری لازم جهت ارزشیابی بیرونی

         ترغیب اساتید به استفاده از پیاده سازی روشهای نوین ارزیابی در ارزشیابی دانشجویان

         برگزاری ماهانه کمیته های علمی واحد ارزشیابی 

         آنالیز کمی و کیفی آزمون های دانشجویان  به منظور تضمین حداقل کیفیت برای امتحانات


اهداف واحد ارزشیابی

         استفاده از روشهای نوین ارزیابی آزمون مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

         ارزیابی آزمونهای دانشجویی در رشته های علوم بالینی و پایه برای بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی

         نظارت بر حسن اجرای آزمون ارتقاء دستیاری و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی آن و ارائه بازخورد به مدیران گروهها

         اجرای هر چه بهتر و دقیقتر روش ارزشیابی برای ارزیابی درست اساتید و استفاده از نتایج آن در انتخاب اساتید نمونه و در صورت لزوم ارائه تشویقی و تذکر به اساتید با نمرات بالا و پایین لیست

         نظارت بر ارزیابی درونی گروههای آموزشی مختلف با اولویت گروههای دارای رزیدنت و ارسال گزارش ارزیابی به وزارتخانه و ارائه بازخورد به گروههای آموزشی

الف) وظایف  اعضای کمیته ارزشیابی:

وظایف واحد درچهار زمینه اصلی انجام می شود :

1 -ارزشیابی اساتید

2-ارزشیابی دانشجو ارزیابی آزمونهای دانشجویی

3-ترغیب اساتید به استفاده از  پیاده سازی روشهای نوین ارزشیابی  در ارزشیابی فراگیران

3- ارزیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی و اعتباربخشی دانشگاه

4- بررسی وضعیت موجود ارزشیابی هیات علمی

5- جمع بندی ارزشیابی هیات علمی در پایان هر نیم سال و آماده کردن بازخورد جهت ارائه به دانشکده ها

6-تهیه یا گردآوری ابزار های ارزشیابی مبتنی بر استاندارد ها برای هر جزء

7- اخذ تاییدیه ی فرم ها از مسئولین و دست اندرکاران اصلی

8-ارسال فرم ها به دفاتر و واحدهای توسعه برای انجام ارزیابی درون برای موضوع مورد هدف

9-جمع بندی و آنالیز داده ها

10-تهیه ی گزارش و پیش نویس نامه های بازخورد به محیط برای مدیر مرکز

11-پیشنهاد راه اندازی و پیگیری سامانه ها و زیر سامانه های مورد نیاز مرتبط با فعالیت های کمیته برای دانشگاه

ب) اهداف واحد ارزشیابی:

1-اجرای هر چه بهتر و دقیقتر روش ارزشیابی برای ارزیابی درست اساتید و استفاده از نتایج آن در انتخاب اساتید نمونه و در صورت لزوم ارائه تشویقی و تذکر به اساتید با نمرات بالا و پایین لیست به منظور ارتقاء سطح آموزش در دانشگاه

2-نظارت بر حسن اجرای آزمون ارتقاء دستیاری و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی آن و ارائه بازخورد به مدیران گروههای آموزشی و وزارت متبوع

3-ارزیابی آزمونهای دانشجویی در رشته های علوم بالینی و پایه منظور بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی

4- ترغیب گروههای آموزشی به استفاده از روشهای نوین ارزشیابی آزمون مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

5-نظارت بر ارزیابی درونی گروههای آموزشی مختلف با اولویت گروههای دارای رزیدنت و ارسال گزارش ارزیابی به وزارتخانه و ارائه بازخورد به گروه های آموزشی و در صورت آمادگی گروه، انجام ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی دانشگاه

د) برنامه های آینده  واحد ارزشیابی :

1-اینترنتی کردن ارزشیابی اساتید، ( Paperless شدن آن) ، در این زمینه با چند شرکت نرم افزاری مکاتبه شده است.

2-استفاده از نرم افزار جدید جهت تجزیه و تحلیل و  ارزیابی سوالات آزمون های دانشجویی و نیز آزمون ارتقاء دستیاری

3- ترغیب گروههای آموزشی به استفاده از روش های نوین در ارزشیابی دانشجو

4-برگزاری کارگاههای آموزشی  در زمینه ارزشیابی جهت اساتید به منظور آشنایی با:

     الف)  روشهای نوین ارزیابی دانشجو

ب‌)    ارزیابی درونی و بیرونی

پ)طراحی سوال

ت‌)    ارزشیابی دانشجو

5-شرکت در برنامه های آموزشی که از طرف وزارتخانه برگزار می شود جهت ارتقاء سطح دانش عملی کارشناسان واحد

ه) رئوس فعالیت  سال های گذشته :

1-تغییر فرم های ارزشیابی اساتید و به تصویب رسیدن آن توسط شورای توسعه آموزش دانشگاه

2-انجام ارزیابی درونی در همه گروههای

3-تهیه فلوچارت فعالیتهای مختلف واحد ارزشیابی

4-ارائه آمار و گزارشات متعدد

5-راه اندازی مجدد ارزیابی آزمونها