شرح وظایف کارشناس ارزشیابی

 • 1)تشکیل جلسات کمیته ارزشیابی و تهیه دستور کار جلسه و انجام کلیه مکاتبات مربوط به جلسه
 • 2) ارسال کلیه فرم های ارزشیابی طراحی شده در کمیته ارزشیابی به دانشکده ها و بیمارستان ها جهت اظهارنظر اعضای هیات علمی و طرح در کمیته ارزشیابی.
 • 3) ارسال فرم های ارزیابی اساتید توسط دستیار، اینترن و استاژر به بیمارستانها سپس آنالیز فرم های ارزشیابی تکمیل شده و ارسال نتایج به ریاست بیمارستانها و اعلام سه مورد اصلی در فرم ارزشیابی به استاد مربوطه که از نظر دانشجویان ضعیف و متوسط بوده است
 • 4) انجام آنالیز کمی سئواالت توسط نرم افزار و ارسال جهت انجام آنالیز کیفی و سپس ارسال نتایج به ریاست دانشکده و استاد مربوطه
 • 5) ورود اطالعات مربوط به فرم های ارزشیابی استاد توسط دانشجو در سامانه سما و به  روز رسانی سامانه
 • 6) گرفتن نتایج ارزشیابی استاد توسط دانشجو از سامانه سما و ارسال نتایج به اساتید و ریاست دانشکده ها و  اعلام سه مورد اصلی در فرم ارزشیابی به استاد مربوطه که از نظر دانشجویان ضعیف و متوسط بوده است
 • 7) انجام مکاتبات و پیگیری در انجام ارزیابی درونی توسط گروه های آموزشی و ارسال نتایج و پیشنهادات ارزیابی درونی گروه های آموزشی به ریاست دانشگاه، معاون آموزشی و وزارت متبوع
 • 8) انجام پشتیبانی نرم افزارهای مورد استفاده در واحد ارزشیابی
 • 9) تهیه پمفلت های آموزشی واحد ارزشیابی
 • 10) انجام کلیه مکاتبات مربوط به واحد ارزشیابی
 •  
 • 11) به روزرسانی سایت ارزشیابی