بسمه تعالی

عملکرد واحد ارزشیابی EDC دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تعریف واحد ارزشیابی :

یکی از واحدهای اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، واحد ارزشیابی است. مهمترین وظیفه این واحد بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه است که از طریق ارتقاء دانش ارزشیابی و تدوین، طراحی و اجرای ارزشیابیهای نظاممند در دانشگاه محقق میشود.

چشم انداز واحد ارزشیابی :

واحد ارزشیابی در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنایت به ارزش ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد واحد ارزشیابی در جهت کسب جایگاهی برتر در کالن منطقه سه کشوری گام بردارد.

ماموریت واحد ارزشیابی :

اعضای فعال واحد در حوزه های مختلف ارزشیابی با مشارکت سایر واحدهای مرکز مطالعات و دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قصد ارتقاء کیفی فرآیند ارزشیابی در کلیه زمینه ها را دارد.

شرح وظایف پیشنهادی واحد ارزشیابی:

به منظور ایجاد سیستم جامع ارزشیابی در کل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در چهار حوزه ارزشیابی دوره، فراگیر و هیئت علمی، آیین نامه های مرتبط، و فرایند های دانشگاهی با برگزاری جلسات متعدد و حضور صاحبنظران حوزه ارزشیابی در واحد تدوین می گردند. •

 

فراخوان جذب هیات علمی عالقمند و توانا در کمیته ارزشیابی و جذب فارغ التحصیالن آموزش پزشکی و مدیریت آموزشی در سطح دانشگاه •

تغییر ساختار کمیته ارزشیابی به دو بخش سیاست گزاری و عملیاتی و پر رنگ تر کردن فعالیت های پایش های تمامی برنامه های آموزشی و تدریسی قبل ، در حین و بعد از آموزش در اعضاء هیات علمی

 

• فراخوان ، آموزش و شرکت مسئول/ نماینده EDO از دفاتر توسعه دانشکده ها/ بیمارستان ها جهت کمیته ارزشیابی دانشگاه

 • ارزشیابی فعالیت های مرتبط در واحد دانشگاه بین الملل دانشگاه •

تشکیل جلسات منظم ماهیانه کمیته ارزشیابی دانشگاه با حضور نمایندگان •

بازنگری فرم های موجود در زمینه ارزشیابی تئوری، بالینی و سایر ...در صورت نیاز •

بازنگری فرم های موجود در زمینه ارتقاء مرتبه و پایه در صورت نیاز •

راه اندازی مجدد/ ارتقائ سیستم آنالیز آزمون مرکز و نظارت بر عملکرد سیستم آنالیز ازمون دانشکده پزشکی •

نظارت / بررسی شکایات ارزشیابی اعضای هیئت علمی در دانشکده ها توسط واحد ارزشیابی دفاتر توسعه وبازخورد نتایج به اعضای هیئت علمی •

ارتقاءکیفی آنالیز آزمون های چند گزینه ای )MCQ )و اعتبار سنجی آزمون ها

• ارتقاءکیفی آزمون های بالینی )OSCE )با پایش اجرایی /کنترل سواالت ایستگاه ها و اعتبار سنجی سازه ای آزمون ها •

ارتقاءکیفی روش های نوین ارزشیابی (پورت فولیو و ...)و اعتبار سنجی آزمون ها •

ارزشیابی فرآیند آموزش بیمار /استاندارد سازی در بیمارستان ها باهمکاری دانشکده ها پرستاری و بهداشت و معاونت درمان •

ارزشیابی /کنترل book Log های بالینی دانشکده ها با همکاری نمایندگان کمیته ارزشیابی آنها • ا

رزشیابی تدریس نظری اعضاءهیئت علمی با حضور /پایش ونظرسنجی ازدانشجویان •

ارزشیابی دوره های کارآموزی و کارورزی و در عرصه با حضور /پایش ونظرسنجی ازدانشجویان •

نظارت و کنترل واحد ارزشیابی بر برنامه های ارزیابی درونی گروه های مجری •

همکاری با واحد توانمندسازی اساتید درخصوص روش های نوین ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه وسایر برنامه های مورد نیاز •

پایش برنامه ی عملیاتی واحد ارزشیابی و ارائه گزارش عملکرد شش ماهه واحد •

ارائه خدمات مشاوره ی تخصصی درحوزه ی ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه •

همکاری با واحد پژوهش در آموزش و داوری پروپوزال های ارائه شده در زمینه ارزشیابی •

تالیف و ترجمه ی مقاالت در حوزه ی سنجش، ارزشیابی و اعتبارسنجی و ارائه ی بسته های آموزشی به اعضاء هیئت علمی •

ارایه مشاوره و حمایت در زمینه ارزشیابی از اعضاء هیات علمی در چالش های داخل دانشکده ای

 • ارایه مشاوره و حمایت در زمینه ارزشیابی از اعضاء هیات علمی در چالش های داخل دانشکده ای •

هدایت و مشاوره در اجرای اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان های تابعه دانشگاه در چارچوب سند