مشاوره و عضویت

مشاوره و عضویت

مشخصات درخواست کننده
*
*
*
*
*
*
*
*
*
آدرس مرکز :بلوار شهید بهشتی -محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه تلفن مرکز : 102-38378100 فکس مرکز : 38367332 پست الکترونیکی edc@kums.ac.ir


* = ضروری

 

پس از بررسی روزها و ساعات انتخاب شده درتطابق با برنامه های کاری واحد ،تاریخ و ساعت دقیق برگزاری جلسه ازطریق ایمیل و پیامک اعلام خواهد شد