معرفی کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش و اعضای کمیته

معرفی کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

در این واحد اعضای هیات علمی و دانشجویان و پژوهشگران می توانند از خدمات مشاوره جهت تهیه پروپوزال و  انجام طرح ها در زمینه پژوهش در آموزش بهره مند گردند.

اعضای کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

1

دکتر منصور رضایی

رئیس کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

PHD  آمار حیاتی

Rezaei39@yahoo.com

2

خانم لیدا معمار افتخاری

دبیر کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

mhokazemi@yahoo.com

3

دکتر مهدی زبیری

عضو هیأت علمی

فوق تخصص گوارش

mehdi zobirei@yahoo.com

4

دکتر یحیی صفری

عضو هیأت علمی

PHD برنامه ریزی درسی

Y.Safari@kums.ac.ir

5

دکتر وحید فرنیا

عضو هیأت علمی

متخصص روانپزشکی

Vahidfarnia@yahoo.com

6

دکتر علیرضا خاتونی

عضو هیأت علمی

PHD  پرستاری

Akhatony@gmail.com

7

دکتر لیبا رضایی

عضو هیأت علمی

متخصص کاردرمانی

rezaie.phd.ot@gmail.com

8

دکتر سیروس جلیلی

عضو هیأت علمی

PHD علوم تشریحی

cjalili@kums.ac.ir