معرفی کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش و اعضای کمیته


   

کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

تاریخ تشکیل: زمستان 1386

محل: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

هدف کلی: به کارگیری نتایج طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش

اهداف فرعی:

1- تبدیل فعالیت های پژوهشی مرکز به تصمیم های سازنده و عملی و پیشنهاد این تصمیمات به ذینفعان و مسئولین مربوطه

2- کمک به تعیین اولویت های پژوهشی با استفاده از روش های علمی

3- تماس با مجریان طرح های تحقیقاتی و اخذ پیشنهاد عملی ایشان

4- انعکاس نتایج تحقیقات و پیشنهادات مجریان تحقیق به محیط پژوهش شده

5- بررسی قسمت اهداف کاربردی طرح های ارائه شده به کمیته پژوهش در آموزش

6- بررسی بخش پیشنهادات گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته پژوهش در آموزش

اقدامات:

1- شناسایی طرح های تحقیقاتی پایان یافته و آماده سازی جهت طرح در کمیته کاربست

2- ارسال نتایج طرح های فوق به محل کاربست جهت به کارگیری نتایج آنها

اعضای کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

آدرس ایمیل

1

دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکز و رئیس کمیته

متخصص آسیب شناسی(پاتولوژی)

Bizadi@Hotmail.com

2

دکتر فرهاد سالاری

معاون مرکز

PHD ایمنولوژی

f.salari@kums.ac.ir

3

لیدا معمار افتخاری

دبیر کمیته

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

mhokazemi@yahoo.com

4

دکتر منصوررضایی

عضو هیأت علمی

  آمارحیاتی PHD

Rezaei39@yahoo.com

5

دکتر سیروس جلیلی

عضو هیأت علمی

PHD علوم تشریحی

cjalili@kums.ac.ir

6

بیژن صبور

عضو هیأت علمی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

sabour-b@kums.ac.ir

7

دکتر امین گلشاه

عضو هیأت علمی

متخصص ارتودنسی

amin.golshah@yahoo.com

8

دکتر کریم خوشگرد

عضو هیأت علمی

PHD فیزیک پزشکی

Khoshgardk@gmail.com

9

دکتر محمد مسلم ایمانی

عضو هیأت علمی

متخصص ارتودنسی

Mmoslem.Iman@yahoo.com

10

دکتر کاوه شاه ویسی

عضو هیأت علمی

PHD فیزیولوژی

shahwaysea@yahoo.com

11

دکتر لیلا حسین زاده

مدیر پژوهش دانشگاه

PHD سم شناسی

Hoseinzadeh@yahoo.com

12

دکتر رضا خدارحمی

مدیر تحصیلات تکمیلی

PHD بیوشیمی

Rkhodarahmi@kums.ac.ir

13

دکتر امیر جلالی

عضو هیات علمی

PHD  روان پرستاری

A_jalali@ kums.ac.ir