مسئول و کارشناسان واحد


نام: لیدا

نام خانوادگی: معمار افتخاری

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

مدرک: ارشد 

شماره تماس : 140-38378100-083