اولویت های پژوهش در آموزش مصوب سال 1397


اولویت های پژوهشی مرتبط با آموزش

مصوبه کمیته پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه  آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سال 1397

1.      ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان بالینی

2.      بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی

3.      عوامل کیفی و کمی موثر بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی

4.      نقش تسهیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش

5.      سنجش انگیزه دانشجویان و اعضاء هیات علمی

6.      نقش تعداد دانشجویان و اساتید بر کیفیت آموزش

7.      نقش زیرساختها بر کیفیت و کمیت آموزش

8.      تناسب برنامه های درسی و آموزشی با نیازهای شغلی فراگیران

9.      شکاف بین آموزشهای تئوری و عملی

10.  وضعیت رابطه استاد و دانشجو

11.  توانمندی و توانمندسازی اساتید

12.  نظام آموزشی و آینده شغلی دانشجویان

13.  فرسودگی شغلی در اساتید

14.  بکارگیری روشهای نوین آموزشی

15.  نوآوری و فرایندهای آموزشی

16.  بکارگیری آموزش مجازی

17.  فرایندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان پردیس خودگردان و دانشجویان خارجی

18.  ارزشیابی مقایسه ای اساتید و دانشجویان

19.  نقش فرایند جذب و ارتقاء اعضاء هیات علمی در کیفیت آموزش

20.  مقایسه اثربخشی روشهای مختلف تدریس

21.  نقش اساتید مشاور و مشاوره دانشجویی در پیشرفت تحصیلی

22.  نقش اخلاق حرفه ای در آموزش

23.  نقش گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی بر کیفیت آموزش

24.  آموزش بالینی در درمانگاه های سرپایی

25.  ارتباط بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

26.  ارزیابی و نیازسنجی آموزش مداوم و بازآموزی

27.  وضعیت مهارتهای بالینی اساتید و دانشجویان

28.  آموزش پاسخگو و پزشکی پاسخگو

29.  صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان

30.  نقش بکارگیری زبان های بین المللی در آموزش

31.  جامع نگری و جامعه نگری در آموزش پزشکی

32.  ارزیابی درونی و اعتباربخشی آموزشی

33.  پیامدهای برگزاری همایش ها و کنگره ها در آموزش

34.  اثر برنامه عملیاتی و استراتژیک در آموزش

35.  بررسی خلاقیت و تفکر انتقادی

36.  چالشها، عملکرد، کارایی و اثر بخشی دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

37.  نقش فناوری اطلاعات در روزآمد کردن آموزش پزشکی

38.  امکان سنجی، مزایا و چالش های برون سپاری در آموزش پزشکی

39.  امکان سنجی سرآمدی آموزش دوره (Course) های بالینی دانشگاه در منطقه سه آمایش

40.  چالشها، نقاط قوت و ضعف اجرای بسته های یازده گانه آموزشی در منطقه سه آمایش

41.  وضعیت اجرای المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

42.  وضعیت استفاده از منابع درسی دانشجویان

43.  نقش فعالیت های فوق برنامه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان

44.  راهکارهای عملی جهت ارتقای آموزش مهارت های بالینی در دانشجویان رشته های مختلف

45.  میزان دستیابی دانشجویان به اهداف آموزشی در بخش ها و رشته های مختلف

46.  وضعیت حجم کاری نیروی انسانی در حوزه معاونت آموزشی

47.  عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه

48.  بررسی آموزش های بین رشته ای

49.  خطاهای پزشکی در محیط های آموزشی

50.  نیازهای آموزشی اساتید و کارکنان حوزه آموزش

51.  وضعیت تغییرات صورت گرفته در برنامه های آموزشی رشته های مختلف دانشگاه

52.  طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی

53.  صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر دررشته های مختلف دانشگاه

54.  میزان استفاده از Logbook به عنوان یک ابزار ارزشیابی به تفکیک در رشته های مختلف آموزشی

55.  مشاوره های تحصیلی توسط اساتید مشاور در دانشکده ها

56.  استفاده از  Logbook به صورت الکترونیک در دانشجویان گروه های مختلف آموزشی

57.  آگاهی اساتید و دانشجویان از مقررات آموزشی

58.  شناخت اساتید و دانشجویان از EDC  و کمیته های مختلف آن

59.  اعتبارسنجی پرسشنامه های آموزشی

60.  سبکهای یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی