معرفی واحد

قرن بیست و یکم چالش منحصر به فردی را در برابر نظام های آموزشی دنیا قـــرار داده است و بسیاری از مؤسسات با استقـــبال از فن آوری های نوین به این چالش واکنش مثبت نشان داده اند. در این شرایط مؤسسات آمـــــوزش عالی باید خـــود را برای پذیرش تحـولات و چالش های مؤثر از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نوین آماده نمایند. در حال حاضر آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان یک ضرورت با حداقل هزینه، حداکثر کارایی، کیفیت و سرعت بالا مورد توجه می باشـد. لذا فراهــم نمــودن زمینه ی توسعه آموزش مجازی و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی مؤسسات آموزش عالــی و آشنائی اساتید، دانشجویان و کارکنان و مدیران با این امر و نحوه استفاده و بهره برداری از این منبع عظیم اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است.

 
هدف کلی
ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان ، اساتید ، کارکنان رشته های مختلف علوم پزشکی  با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین IT
 
اهداف اختصاصی
1-    ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی شامل
 ( پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت و علوم پایه) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین IT
2-    ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل
 ( پزشکی ، پیراپزشکی ،پرستاری و مامائی ، بهداشت و علوم پایه) با استفاده از قابلیت های تکنولوژی نوین IT
 3- ارتقاء نحوه ارائه آموزش کارکنان اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل
( پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامائی ، بهداشت و علوم پایه) با استفاده ار قابلیت های تکنولوژی نوین IT
 
استراتژی ها :                                                                                                         
 
1- هماهنگی جهت راه اندازی واحد E-Learning    
2- سازماندهی جهت راه اندازی واحد  E-Learning
3- تامین منابع جهت راه اندازی واحد     E-Learning
                                                                      
4- آموزش برنامه ریزان ، سیاستگزاران و ...
5- حمایت و پشتیبانی از تولید برنامه ها
6- ارزشیابی برنامه ها