شرح وظایف

شرح وظایف واحد آموزش مجازی

1.      مدیریت و کنترل سامانه مدیریت یادگیری (LMS)

2.      رفع مشکلات، جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

3.      پاسخگویی به مشکلات اساتید و دانشجویان جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

4.      عقد قرارداد با شرکت طرف قرارداد جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری (LMS)

5.      ساخت کلاس مجازی برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهت بارگذاری دروس و محتواهای درس مربوطه در آن

6.      ساخت راهنما برای اساتید جهت استفاده و بارگذاری محتواهای الکترونیک

7.      ساخت راهنما برای دانشجویان جهت استفاده از کلاس های مجازی

8.      ساخت راهنما برای اساتید و دانشجویان جهت شرکت در کارگاه­های مجازی و انجام آزمون آنلاین

9.      مدیریت و کنترل سامانه نماد (LMS ملی)

10.  ساخت راهنما جهت استفاده از سامانه ملی برای دانشجویان

11.  ساخت راهنما جهت استفاده از سامانه ملی برای اساتید

12.  برگزاری کارگاه­های آموزش تولید محتوای الکترونیک در دانشکده­ها و بیمارستان برای اساتید جهت ساخت محتوای الکترونیک

13.  برگزاری کارگاه­های آموزش کار با سامانه مدیریت یادگیری جهت استفاده اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

14.  آموزش تولید محتوای الکترونیک، نرم­افزار استوری لاین و پاورپوینت و کار با سامانه مدیریت یادگیری به صورت حضوری و انفرادی برای اساتید محترم

15.  برگزاری کارگاه­های مجازی در سامانه مدیریت یادگیری

16.  طراحی آزمون آنلاین کارگاه­های مجازی

17.  هماهنگی و برگزاری جلسات  کمیته آموزش مجازی

18.  ارسال دعوت­نامه برای اعضای محترم کمیته آموزش مجازی

19.  تهیه صورتجلسات کمیته آموزش مجازی

20.  گزارش فعالیت­های انجام شده واحد آموزش مجازی برای سمپا

21.  همکاری با اساتید جهت تهیه محتوای الکترونیکی در صورت نیاز جهت جلسات مجازی

22.  گزارش فعالیت­های بسته تحول آموزش مجازی در سامانه مرتبط

23.  گزارش فعالیت­ها وصورتجلسات کمیته به معاونت آموزشی دانشگاه

24.  پیگیری  بروز رسانی نیازهای LMS در سامانه از طریق هماهنگی با شرکت طرف قرارداد

25.  بررسی روزانه LMS و پیگیری مشکلات احتمالی و بروز رسانی اطلاعات اساتید و دانشجویان

26.  و سایر امور محوله...